امروز : سه شنبه چهارم مهر 1402
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده برق و کامپیوتر

RSS
شرایط معرفی به استاد
شرایط اخذ دروس معرفی به استاد
1-  در آخرین نیمسال در دروس مورد نظر مردود شده باشد.
2-  در مقطع بالاتر پذیرفته شده باشد.
3-  سنوات تحصیلی دانشجو به اتمام رسیده باشد.
4-  دروس مورد نظر در آن نیمسال ارائه نشده باشد و یا با دروس اصلی دیگر تداخل داشته باشد.در این مورد دروس نباید از دروس اختیاری باشد و چنانچه دو درس معرفی به استاد مورد نظر باشد،باید حداقل یکی از دروس را نیمسال های گذشته مردود شده باشد.
5- سقف نمره برای بند یک 16 و در بقیه موارد 13 می باشد.

شرایط معرفی به استاد

سه شنبه یازدهم اسفند 1394 ساعت 11:3 ق ظ
آیین نامه پروژه و پیش پروژه
- اخذ پیش پروژه (صفر واحد)بعنوان پیش نیاز پروژه کارشناسی برای تمامی دانشجویان الزامی می باشد.
- استادراهنمای پروژه باتوجه به میزان پیشرفت پروژه می تواندنسبت به قبول یا ردپیش پروژه اقدام نماید و درصورت رد،مجددا برای اخذپروژه بایدپیش پروژه گذرانده شود.
- درصورت رد پیش پروژه ،دانشجو موظف به اخذ مجدد پیش پروژه می باشد و به ازای هربار اخذ مجدد پیش پروژه یک نمره ازنمره نهایی پروژه کارشناسی کسرمی گردد.
- دانشجوموظف به ارایه دفاعیه پروژه درتاریخ های مصوب گروه یا دانشکده می باشدو درصورت عدم رعایت بازه زمانی تعیین شده به هردلیل ،یک نمره ازنمره نهایی پروژه کسر می گردد.
-حداکثرتاریخ دفاع ازپروژه برای نیمسال اول تا آخربهمن ماه وبرای نیمسال دوم تاآخرمهرماه می باشد .
- فقط پروژه های ساخت به صورت مشترک،قابل اخذ می باشد و حداکثرنمره برای پروژه های گردآوری شده(بدون شبیه سازی وساخت) 16می باشد.
- تمـــــدید پروژه امکان پذیر نــمی باشد.دانشجویان می توانند درصورت تایید استادراهنما (بارعایت قوانین آموزشی)درخواست تبدیل پروژه به پیش پروژه رانمایند.
- اخذپیش پروژه پس از گذراندن 85واحد امکان پذیر می باشد
 
 
 

آیین نامه پروژه و پیش پروژه

سه شنبه یازدهم اسفند 1394 ساعت 10:57 ق ظ
ارائه فرم پیش پروژه
دانشجویانی که در نیمسال دوم 94 پیش پروژه را اخذ نموده اند، تا تاریخ 94/12/20 پروپوزال خود را به استاد راهنما تحویل دهند و فرم مربوط به پیش پروژه (فرم پروژه) را با تعیین نام پروژه و تایید استاد راهنما و مدیر گروه به آموزش دانشکده برق – کامپیوتر تحویل نمایند.
بدیهی است عدم تحویل فرم پروژه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از اخذ پیش پروژه می باشد.

ارائه فرم پیش پروژه

سه شنبه یازدهم اسفند 1394 ساعت 10:50 ق ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود