امروز : چهارشنبه دوم مهر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

شماره صندلی امتحان روز 8 بهمن ساعت 9
شنبه بیست و چهارم دی 1390 ساعت 0:0 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


 
شماره صندلی روز 8 بهمن ساعت 9 مرتب شده بر حسب شماره دانشجویی
شماره دانشجو شماره صندلی   شماره دانشجو شماره صندلی   شماره دانشجو شماره صندلی   شماره دانشجو شماره صندلی   شماره دانشجو شماره صندلی
882044 113   89121334 82   89121566 21   89221133 143   90122016 114
87121240 47   89121336 69   89121567 23   89221134 139   90122017 116
88121118 151   89121501 17   89121601 72   89221135 111   90122019 118
88121321 26   89121507 35   89121606 76   89221136 153   90122021 120
88121322 64   89121509 37   89121607 16   89221137 99   90122022 122
89121157 101   89121512 59   89121610 56   89221205 55   90122023 124
89121164 107   89121513 33   89121611 4   89221301 18   90122024 126
89121168 127   89121518 49   89121613 32   89221305 22   90122025 128
89121170 147   89121519 5   89121616 31   89221306 28   90122026 130
89121171 131   89121523 65   89121622 74   89221308 51   90122027 132
89121175 119   89121524 27   89121624 44   89221311 54   90122028 134
89121180 121   89121530 61   89121627 48   89221316 3   90122029 136
89121268 53   89121534 1   89121629 40   89221318 14   90122030 138
89121282 67   89121536 63   89121631 52   89221319 66   90122031 140
89121283 57   89121537 19   89121632 38   89221320 58   90122032 142
89121301 46   89121540 79   89121634 6   89221321 12   90122033 144
89121304 34   89121542 7   89121636 29   89221323 62   90122034 146
89121306 68   89121543 9   89221102 137   89221330 2   90122035 148
89121308 36   89121545 77   89221106 133   89221437 75   90122037 150
89121309 41   89121546 73   89221107 135   89463108 105   90122038 152
89121310 24   89121548 81   89221109 149   90122001 94   90122039 154
89121315 80   89121549 71   89221112 95   90122003 96   90122040 156
89121318 50   89121550 83   89221114 103   90122004 98   90122042 158
89121321 20   89121551 45   89221118 115   90122005 100   90122043 160
89121322 42   89121553 15   89221119 109   90122006 102   90122044 162
89121323 30   89121554 43   89221121 141   90122009 104   90122045 164
89121324 10   89121559 25   89221124 145   90122011 106   882132007 78
89121325 8   89121562 13   89221126 123   90122012 108   8722120018 129
89121328 60   89121564 11   89221127 97   90122014 110   8921110019 117
89121330 70   89121565 39   89221132 125   90122015 112      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                           

 

 

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود