امروز : شنبه بیست و نهم شهریور 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 ساعت 2:34 ب ظ - توسط : مدیر پرتال


لیست اساتید هیت علمی و اساتید راهنمای دانشجویان  دانشکده علوم پایه
 
لیست استاد راهنمای داشجویان دانشکده علوم پایه
ردیفنام استادازشماره دانشجوییتاشماره دانشجوییرشته
1آقای دکتر لطیفی9212210192122136مهندسی انرژی
2آقای دکتر اربابی90122200190122022فیزیک مهندسی
3آقای دکتر سلیمانی9212200192122018فیزیک مهندسی
4خانم دکتر قلندری9212201992122037فیزیک مهندسی
5خانم دکتر لوایی9112200191122027فیزیک مهندسی
6آقای زاهدی9012202490122045فیزیک مهندسی
برنامه هفتگی اعضای هیأت علمی
 مهندس مجید آقایی مربی گروه : ریاضی        email:aghaee@aghaee.net   
19-17:3017:30-1616-14:00نماز و نهار12:30-1111-9:309:30 –8  
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهششنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشیکشنبه
مراجعه دانشجوییمراجعه دانشجوییآمار و احتمال مهندسی جلسه گروه  دوشنبه
جبرخطیجبرخطیمراجعه دانشجویی مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشسه­شنبه
ریاضی1برنامه سازی پیشرفتهبرنامه سازی پیشرفته ریاضی1جبرخطیجبرخطیچهارشنبه
 
  دکتر بهمن بابایاراستادیار گروه : ریاضی    email:Bbabayar@gmail.com
19-17:3017:30-1616-14:00نماز و نهار12:30-1111-9:309:30 –8  
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهششنبه
مراجعه دانشجوییمراجعه دانشجوییریاضی2 ریاضی2آمار و احتمال مهندسیآمار و احتمال مهندسییکشنبه
 مراجعه دانشجوییآمار و احتمال مهندسیآمار و احتمال مهندسیجلسه گروهریاضی2مراجعه دانشجوییدوشنبه
    مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشسه­شنبه
    مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشچهارشنبه
 
  دکتربهمن خسروی   استادیار گروه : ریاضی eamil:bahman.khosravi@gmail.com     
19-17:3017:30-1616-14:00نماز و نهار12:30-1111-9:309:30 –8  
معادلات دیفرانسیلمعادلات دیفرانسیلریاضی2 ریاضی2مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهششنبه
 مطالعه و پژوهشمراجعه دانشجویی مراجعه دانشجوییریاضی2ریاضی2یکشنبه
مطالعه و پژوهشریاضی مهندسیریاضی مهندسی جلسه گروهمراجعه دانشجوییمطالعه و پژوهشدوشنبه
  مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشسه­شنبه
  مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشچهارشنبه
 
 دکتر بهناز فرناماستادیار گروه : ریاضی  eamil:behnaz _ farnam@yahoo.com  
19-17:3017:30-1616-14:00نماز و نهار12:30-1111-9:309:30 –8  
 مطالعه و پژوهشمراجعه دانشجویی جلسه دانشکدهریاضی2ریاضی2شنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مراجعه دانشجوییمراجعه دانشجویی یک­شنبه
 مطالعه و پژوهشمراجعه دانشجویی جلسه گروه ریاضیمعادلات دیفرانسیلمعادلات دیفرانسیلدوشنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشسه­شنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشچهارشنبه
 
        دکتر خدیجه ربیعیاستادیار گروه : شیمی   email:kh_rabiei@yahoo.com   
19-17:3017:30-1616-14:00نماز و نهار12:30-1111-9:309:30 –8  
 آزمایشگاه شیمی آلی1شیمی آلی2 جلسه دانشکدهمراجعه دانشجوییشیمی آلی2شنبه
 آزمایشگاه شیمی عمومیآزمایشگاه شیمی آلی1   جلسه گروه شیمییک­شنبه
     مراجعه دانشجوییآزمایشگاه شیمی آلی1دوشنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش جلسه حجاب و عفافمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشسه­شنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشچهارشنبه
 
     دکتر سیدمحمد علی آل عمرانی نژاداستادیار گروه : ریاضی    email:aleomran63@yahoo.com  
19-17:3017:30-1616-14:00نماز و نهار12:30-1111-9:309:30 –8  
    مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهششنبه
    مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشیک­شنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش جلسه گروه ریاضیریاضی2ریاضی2دوشنبه
 معادلات دیفرانسیلمراجعه دانشجویی مراجعه دانشجوییمراجعه دانشجوییمعادلات دیفرانسیلسه­شنبه
 ریاضی2مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجوییمحاسبات عددیریاضی2چهارشنبه
 
                                دکتر قربانی             استادیار گروه : ریاضی  eamil:mehrzadghrbany@yahoo.com
19-17:3017:30-1616-14:00نماز و نهار12:30-1111-9:309:30 –8  
    مراجعه دانشجویی  شنبه
ریاضی2 ریاضی2    یکشنبه
  مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجوییمعادلات دیفرانسیلمعادلات دیفرانسیلدوشنبه
  مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجوییریاضی مهندسیریاضی مهندسیسه­شنبه
     مراجعه دانشجویی چهارشنبه
 
          دکترلطیفی شاهاندشتیاستادیار گروه : مهندسی انرژی و فیزیک eamil:Latifi@qut.ac.ir
19-17:3017:30-1616-14:00نماز و نهار12:30-1111-9:309:30 –8  
دانشجوی دکتریکوانتوم2کوانتوم2 جلسه دانشکدهجلسه گروه شنبه
مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش یک­شنبه
کوانتوم1کوانتوم1پروژ انرژی خورشیدی  شوراهای دانشگاهمطالعه و پژوهش دوشنبه
مراجعه دانشجویی
مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش سه­شنبه
مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمراجعه دانشجویی فیزیک1فیزیک1 چهارشنبه
 
         مهندس سعید زاهدیمربی گروه : مهندسی انرژی و فیزیک email:zahedi@qut.ac.ir
19-17:3017:30-1616-14:00نماز و نهار12:30-1111-9:309:30 –8  
آز فیزیک2آز فیزیک2فیزیک2 فیزیک2جلسه گروهآز فیزیک2شنبه
الکترومغناطیس1مراجعه دانشجوییالکترومغناطیس1 مراجعه دانشجوییفیزیک2فیزیک2یک­شنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشدوشنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش سه­شنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش چهارشنبه
 
دکترسپهر اربابی بیدگلیاستادیار گروه : مهندسی انرژی و فیزیک eamil:arbabi@qut.ac.ir
19-17:3017:30-1616-14:00نماز و نهار12:30-1111-9:309:30 –8  
  دانشجوی دکتری فیزیک2جلسه گروهفیزیک2شنبه
  زبان تخصصی زبان تخصصیآزفیزیک1 یک­شنبه
مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش دوشنبه
 معادلات دیفرانسیلمعادلات دیفرانسیل مراجعه دانشجوییفیزیک2فیزیک2سه­شنبه
مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش چهارشنبه
 
    دکترلیلا لوایی یانساستادیار گروه : مهندسی انرژی و فیزیک email: yalda57L@yahoo.com
19-17:3017:30-1616-14:00نماز و نهار12:30-1111-9:309:30 –8  
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش جلسه دانشکدهجلسه گروه شنبه
 مطالعه و پژوهشمراجعه دانشجویی ریاضی فیزیک2ریاضی فیزیک2 یک­شنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش دوشنبه
 مطالعه و پژوهشمراجعه دانشجویی مکانیک تحلیلی2مکانیک تحلیلی2 سه­شنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش چهارشنبه
 
دکترمهدی سلیمانیاستادیار گروه : مهندسی انرژی و فیزیک email:soleimani82@gmail.com
19-17:3017:30-1616-14:00نماز و نهار12:30-1111-9:309:30 –8  
آز فیزیک1آز فیزیک1مطالعه و پژوهش مراجعه دانشجوییجلسه گروهابررساناییشنبه
آز فیزیک1مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مراجعه دانشجوییفیزیک حالت جامدفیزیک حالت جامدیک­شنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشآزمدرنآزمدرندوشنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش سه­شنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش چهارشنبه
 
 مهندس رضا امینی رادپور     مربی گروه : شیمی email:R.amini87@gmail.com   
19-17:3017:30-1616-14:00نماز و نهار12:30-1111-9:309:30 –8  
 مطالعه و پژوهشهیات اجرایی جلسه دانشکدهرسم فنیاداریشنبه
 نقشه کشی صنعتیرسم فنی نقشه کشی صنعتیمراجعه دانشجوییجلسه گروهیک­شنبه
 مطالعه و پژوهشاداری جلسه شورای آموزشیمراجعه دانشجوییاداریدوشنبه
 مطالعه و پژوهششیمی عمومی اداریشیمی عمومیمراجعه دانشجوییسه­شنبه
 مطالعه و پژوهشنقشه1 رسم فنینقشه1اداریچهارشنبه
 
مهندس سید عبدا... بیکایی      مربی گروه : ریاضی email:Beikaee6150@gmail.com
19-17:3017:30-1616-14:00نماز و نهار12:30-1111-9:309:30 –8  
 ریاضی1مطالعه و پژوهش  مراجعه دانشجویی-شنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش  مراجعه دانشجویی-یک­شنبه
 ریاضی2ریاضی2 جلسه گروه ریاضیمراجعه دانشجوییریاضی1دوشنبه
 مطالعه و پژوهشمعادلات دیفرانسیل معادلات دیفرانسیلمعادلات دیفرانسیلمعادلات دیفرانسیلسه­شنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مراجعه دانشجوییمعادلات دیفرانسیلمعادلات دیفرانسیلچهارشنبه
 
مهندس وطن خواه دولتسرا     مربی گروه : شیمی email:DJVD@yahoo.com   
19-17:3017:30-1616-14:00نماز و نهار12:30-1111-9:309:30 –8  
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهششنبه
 شیمی عمومی2مراجعه دانشجویی آزمایشگاه شیمی عمومیآزمایشگاه شیمی عمومیجلسه گروه شیمییک­شنبه
 مراجعه دانشجوییحضور در آزمایشگاه آزمایشگاه شیمی 2اصول مهندسی مواداصول مهندسی مواددوشنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشسه­شنبه
 مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشچهارشنبه
 
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود