امروز : چهارشنبه دوم مهر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 ساعت 9:46 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


 
متقاضیان میهمانی و انتقالی
از تاریخ اول اردیبهشت ماه لغایت 31 اردیبهشت برای سال تحصیلی پیش رو( دو نیمسال اول و دوم) از طریق سامانه خدمات آموزشی سازمان امور دانشجویان اقدام نماید. ( ماده 12 اصلاحی مورخ 91/02/03شماره 41/4/19718). در صورت موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد که از طریق سایت صورت می پذیرد امکان پذیر است.
حذف ترم
در شرایط خاص با درخواست کتبی دانشجو و تأیید اداره آموزش دانشگاه قبل از شروع امتحانات امکان پذیر است.( تبصره 3 ماده 12 نیز اجرایی)
حذف اضطراری(تکدرس)
دانشجو مجاز است یک درس( غیر عملی و غیر کارگاهی) در تاریخ اعلام شده، به شرط آنکه اولاً تعداد واحد برای ورودی 91 به بعد زیر14 واحد و برای ورودی 90 ماقبل به زیر 12 واحد کاهش نیابد، ثانیاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 3/16 جلسات نباشد (ماده 18 آیین نامه مصوب جلسه 399 مورخ 1376/02/14 و تبصره 2 ماده 12 شیوه نامه اجرایی)
تغییر رشته
دانشجویان کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می توانند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان " موسسه" تغییر رشته یا گرایش دهند.
الف- وجود رشته یا گرایش مورد تقاضا دانشجو در همان مؤسسه
ب- کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در مؤسسه ( در سال پذیرش)
ج- امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده
د- موافقت گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی مؤسسه
تبصره: دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یک بار می تواند با رعایت شرایط فوق، تغییر رشته یا گرایش دهد.( ماده 25 مورخ 91/07/22 ش138715/و )- تاریخ درخواست جهت نیمسال اول: نیمه اول آذر ماه و در نیمسال دوم: نیمه اول اردیبهشت ماه
مرخصی
دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. ( ماده 21 مورخ 91/07/22 ش138715/و)- تاریخ درخواست جهت نیمسال اول: نیمه اول مرداد ماه و در نیمسال دوم: نیمه اول دی ماه
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود