امروز : دوشنبه بیست و نهم دی 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

دروس آزمایشگاهی و کارگاهی

شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 11:5 ق ظ
لیست دروس آزمایشگاهی و کارگاهی که از سال 87 در دانشگاه برگزار گردیده است
ردیفشماره درسگروهنام درسواحددانشکدهمکان برگزاری
1212200532نقشه کشی صنعتی ۲30فنی مهندسیداخل دانشگاه
2212200412نقشه کشی صنعتی ۱54فنی مهندسیداخل دانشگاه
3213100223نقشه کشی صنعتی35برق و کامپیوترداخل دانشگاه
4202100153ازمایشگاه فیزیک ۱104برق و کامپیوترداخل دانشگاه
5202100242ازمایشگاه فیزیک۲70فنی مهندسیداخل دانشگاه
6211100421ازمایشگاه معماری کامپیوتر8برق و کامپیوترداخل دانشگاه
721310042ازمایشگاه اندازه گیری و مدار۱16برق و کامپیوترداخل دانشگاه
821310052ازمایشگاه الکترونیک۱20برق و کامپیوترداخل دانشگاه
921420013رسم فنی و نقشه کشی ساختمان14فنی مهندسیداخل دانشگاه
1021420022نقشه برداری ۱و عملیات12فنی مهندسیداخل دانشگاه
1120210048ازمایشگاه شیمی عمومی13فنی مهندسیداخل دانشگاه
1221110032ازمایشگاه مدارهای منطقی27برق و کامپیوترداخل دانشگاه
1321110051ازمایشگاه ریزپردازنده5برق و کامپیوترداخل دانشگاه
1421110061ازمایشگاه مدارهای الکترونیکی11برق و کامپیوترداخل دانشگاه
1521110071ازمایشگاه سیستم عامل4برق و کامپیوترداخل دانشگاه
1621110081ازمایشگاه پایگاه داده ها4برق و کامپیوترداخل دانشگاه
1721110091کارگاه عمومی17برق و کامپیوترداخل دانشگاه
1821210012ازمایشگاه مبانی برق3فنی مهندسیداخل دانشگاه
1921210062کارگاه عمومی جوش7فنی مهندسیداخل دانشگاه
2021220102از انداز ه گیری دقیق وکنترل کیفیت8فنی مهندسیداخل دانشگاه
2121310062ازمایشگاه الکترونیک۲4برق و کامپیوترداخل دانشگاه
2221610014آز شیمی آلی ۱7فنی مهندسیداخل دانشگاه
2321710033آزمایشگاه شیمی ۱9فنی مهندسیداخل دانشگاه
2421710051رسم فنی13برق و کامپیوترداخل دانشگاه
2521110012ازمایشگاه کامپیوتر4برق و کامپیوترداخل دانشگاه
2621210021کارگاه ماشین ابزار۱14فنی مهندسیداخل دانشگاه
2721310132از سیستمهای کنترل خطی5برق و کامپیوترداخل دانشگاه
2821410014ازمایشگاه تکنولوژی بتن9فنی مهندسیداخل دانشگاه
2921410043ازمایشگاه مکانیک خاک9فنی مهندسیداخل دانشگاه
3021410084ازمایشگاه مصالح ساختمانی12فنی مهندسیداخل دانشگاه
3121710043آزمایشگاه شیمی ۲6فنی مهندسیداخل دانشگاه
3221210031کارگاه ماشین ابزار۲1فنی مهندسیداخل دانشگاه
3321210044کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی3فنی مهندسیداخل دانشگاه
3421310012کارگاه برق2برق و کامپیوترداخل دانشگاه
3521310072از الکترونیک۳2برق و کامپیوترداخل دانشگاه
3621310082ازمایشگاه ماشین های الکتریکی۱2برق و کامپیوترداخل دانشگاه
3721310102از مدارهای مخابراتی2برق و کامپیوترداخل دانشگاه
3821410102ازمایشگاه هیدرولیک11فنی مهندسیداخل دانشگاه
3921510068کارگاه جوش کاری و ورقکاری7فنی مهندسیداخل دانشگاه
4021110023ازمایشگاه مدارهای الکتریکی ۱3برق و کامپیوترداخل دانشگاه
4121720024آزمایشگاه فیزیک مدرن8علوم پایهداخل دانشگاه
لیست دروس آزمایشگاهی و کارگاهی که از سال 87 بیرون از دانشگاه برگزار گردیده است
 
 

ردیف

شماره درس

نام درس

واحد

دانشکده

مکان برگزاری

 

1

2111001

ازمایشگاه کامپیوتر

6

برق و کامپیوتر

بیرون از دانشگاه

 

2

2121002

کارگاه ماشین ابزار۱

9

فنی مهندسی

بیرون از دانشگاه

 

3

2142001

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

10

فنی مهندسی

بیرون از دانشگاه

 

4

2021003

کارگاه عمومی

4

برق و کامپیوتر

بیرون از دانشگاه

 

5

2121003

کارگاه ماشین ابزار۲

3

فنی مهندسی

بیرون از دانشگاه

 

6

2121001

ازمایشگاه مبانی برق

2

فنی مهندسی

بیرون از دانشگاه

 

7

2121006

کارگاه عمومی جوش

4

فنی مهندسی

بیرون از دانشگاه

 

8

2142002

نقشه برداری ۱و عملیات

4

فنی مهندسی

بیرون از دانشگاه

 

9

2111002

ازمایشگاه مدارهای الکتریکی ۱

1

برق و کامپیوتر

بیرون از دانشگاه

 

10

2111003

ازمایشگاه مدارهای منطقی

1

برق و کامپیوتر

بیرون از دانشگاه

 

12

2121004

کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی

4

فنی مهندسی

بیرون از دانشگاه

 

13

2151003

ازمایشگاه مقاومت مصالح

2

فنی مهندسی

بیرون از دانشگاه

 

14

2151009

کارگاه اتومکانیک

2

فنی مهندسی

بیرون از دانشگاه

 
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود