امروز : چهارشنبه دوم مهر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 رشته مهندسی برق-مخابرات
برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 رشته مهندسی برق-مخابرات
دوشنبه شانزدهم خرداد 1390 ساعت 3:46 ب ظ - توسط : مدیر پرتال


دروس نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 (نیمسال پنجم مهندسی برق-مخابرات)
هم­نیاز پیش نیاز نوع درس سقف هر گروه واحد تعداد گروه نام درس
الکترومغناطیس تخصصی 40 3 1 میدان و امواج
کنترل خطی فیزیک1- الکترونیک1 الکترومغناطیس اختیاری 40 3 1 میکرو سیستم (MEMS)
تجزیه و تحلیل اختیاری 40 3 1 پردازش تصویر
الکترونیک 1 الکترونیک 1 اصلی 40 3 1 مدارهای منطقی
الکترونیک 1 اصلی 40 3 1 الکترونیک 2
تجزیه و تحلیل اصلی 40 3 1 کنترل خطی
آمار و احتمالات- تجزیه و تحلیل سیستم­ها اصلی 40 3 1 مخابرات 1
ماشین الکتریکی 1 اصلی 40 3 1 ماشین الکتریکی 2
اندازه­گیری الکتریکی مدار الکتریکی1 اصلی 20 1 6 آزمایشگاه اندازه­گیری ومدار1
الکترونیک 1 اصلی 20 1 2 آزمایشگاه الکترونیک 1
عمومی 20 2 1 عمومی
  تربیت بدنی1 عمومی   1 2 تربیت بدنی 2
        29   جمع واحد
 
دروس نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 (نیمسال سوم مهندسی برق)
هم­نیاز پیش نیاز نوع درس سقف هر گروه واحد تعداد گروه نام درس
مدار الکتریکی 1 تخصصی 40 3 2 الکترونیک 1
مدار الکتریکی 1 اختیاری 40 3 2 تجزیه و تحلیل سیستم­ها
الکترونیک 1 فیزیک2 اصلی 40 3 2 الکترومغناطیس
معادلات دیفرانسیل- ریاضی2 اصلی 40 3 2 ریاضیات مهندسی
معادلات دیفرانسیل فیزیک2 اصلی 40 3 1 مدار الکتریکی 1
مدار الکتریکی 1 اصلی 40 3 2 مدار الکتریکی 2
    پایه 40 3 2 برنامه­نویسی کامپیوتر
اندازه­گیری الکتریکی فیزیک 1 پایه 20 1 6 آزمایشگاه فیزیک 1
فیزیک 2 پایه 20 1 6 آزمایشگاه فیزیک 2
    عمومی 20 2   عمومی
تربیت بدنی1   عمومی   1   تربیت بدنی
        26   جمع واحد
 
دروس نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 (نیمسال اول مهندسی برق)
هم­نیاز پیش نیاز نوع درس سقف هر گروه واحد تعداد گروه نام درس
    پایه 40 3 6 ریاضی 1
ریاضی 1   پایه 40 3 6 فیزیک 1
    عمومی 40 2 6 عمومی
    عمومی 40 3 6 فارسی
    عمومی 40 3 6 زبان انگلیسی
    عمومی 40 1 6 کارگاه عمومی
    عملی 40 3 6 تربیت بدنی 1
        18   جمع واحد
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود