امروز : سه شنبه هفتم بهمن 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 رشته مهندسی کامپیوتر

دوشنبه شانزدهم خرداد 1390 ساعت 3:39 ب ظ
برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 رشته مهندسی کامپیوتر
برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 رشته مهندسی کامپیوتر
ورودی87 ورودی88 ورودی89 ورودی 90
تعداد واحد تعداد گروه نام درس تعداد واحد تعداد گروه نام درس تعداد واحد تعداد گروه نام درس تعداد واحد تعداد گروه نام درس
3 1 مهندسی نرم (1) 3 1 معماری کامپیوتر 3 1 مدارمنطقی 3 3 ریاضی 1
3 1 کامپایلر 3 1 طراحی الگوریتم 3 1 مدارالکتریکی 3 3 فیزیک 1
3 1 ریز پردازنده 1 1 آزمدارمنطقی 3 1 ساختمان داده  4 3 مبانی کامپیوتر
3 1 هوش مصنوعی 1 1 آز مدارالکتریکی 3 1 اسمبلی 1 3 آز کامپیوتر
3 1 شبکه کامپیوتری 3 1 نظریه زبانها 3 1 آمار احتمالات 3 3 فارسی
1 1 آزمعماری 3 1 مدارالکترونیکی 2 1 اندیشه اسلامی 2 3 3 زبان عمومی
3 1 شیوه ارائه 3 1 ذخیره و بازاریابی 1 1 آز فیزیک 1و2 2 3 اندیشه اسلامی 1
1 1 آزسیستم عامل 2 1 عمومی 3 1 گسسته      
3 1 ریاضی 2 2 1 زبان تخصصی 3 2 برنامه نویسی پیشرفته      
3 1 فیزیک 2     سیستم عامل            
3 1 معادلات     اصول طراحی پایگاه داده            
 
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود