امروز : چهارشنبه سیزدهم اسفند 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

RSS
برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 رشته صنایع

ورودی سال 1390

زمان ارائه درس یا پیش­نیاز

وضعیت درس

 

واحد

وضعیت درس

نام درس

ردیف

عملی

نظری

-

 

51

3

پایه

ریاضی1

1

ریاضی 1 یا همزمان

 

51

3

پایه

فیزیك 1

2

-

51

17

2

اصلی

نقشه کشی صنعتی

3

-

-

51

3

عمومی

فارسی عمومی

4


ورودی سال 1389

زمان ارائه درس یا

پیش­نیاز

وضعیت درس

 

واحد

وضعیت درس

نام درس

ردیف

عملی

نظری

اقتصاد عمومی 1

0

34

2

اصلی

اقتصاد عمومی2

1

-

0

51

3

اصلی

اصول حسابداری و هزینه یابی

2

ریاضی 2

0

51

3

اصلی

تئوری احتمالات و کاربرد آن

3

ریاضی 1

0

51

3

اصلی

جبر خطی

4

ریاضی 1

0

51

3

اصلی

استاتیک و مقاومت مصالح

5

-

0

51

3

اصلی

علم مواد

6


ورودی 1388

زمان ارائه درس یا

پیش­نیاز

وضعیت درس

 

واحد

وضعیت درس

نام درس

ردیف

عملی

نظری

روشهای تولید

0

51

3

اصلی

ارزیابی کار و زمان

1

آمار مهندسی

0

51

3

اصلی

کنترل کیفیت آماری

2

تحقیق در عملیات 1

0

51

3

اصلی

تحقیق در عملیات 2

3

حداقل 50 واحد

0

34

2

اصلی

اصول مدیریت و تئوری سازمان

4

فیزیک 2

0

51

3

اصلی

مبانی مهندسی برق

5

مبانی مهندسی برق

یا همزمان

34

0

1

اصلی

آز مبانی برق

6

اقتصاد عمومی 2

0

51

3

اصلی

اقتصاد مهندسی

7


ورودی 1387

زمان ارائه درس یا

پیش­نیاز

وضعیت درس

 

واحد

وضعیت درس

نام درس

ردیف

عملی

نظری

تحقیق در عملیات1

0

51

3

تخصصی

برنامه ریزی حمل و نقل

1

کنترل کیفیت آماری

روشهای تولید

0

51

3

اصلی

آز اندازه گیری دقیق

2

زبان خارجه عمومی

0

51

3

اصلی

زبان تخصصی

3

کنترل کیفیت آماری

0

34

2

اختیاری

مدیریت کیفیت جامع

4

برنامه نویسی کامپیوتر

0

51

3

تخصصی

کاربرد کامپیوتر

5

برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 رشته صنایع

دوشنبه شانزدهم خرداد 1390 ساعت 3:54 ب ظ
برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 رشته مكانیك

برنامه پیشنهادی گروه مكانیك برای ترم اول سال تحصیلی 91-1390

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

1

دینامیك

4

استاتیك

2

ترمودینامیك 1

3

فیزیك1- معادلات دیفرانسیل

3

مقاومت مصالح 1

3

استاتیك

4

برنامه نویسی كامپیوتر*

3

ریاضی عمومی 1

5

علم مواد

3

شیمی عمومی

6

مبانی مهندسی برق 1

3

فیزیك 2

7

ریاضی مهندسی

3

ریاضی2- معادلات دیفرانسیل

8

استاتیك

3

فیزیك1- ریاضی 1

9

نقشه كشی صنعتی 1

2

ندارد

10

نقشه كشی صنعتی 2

2

نقشه كشی صنعتی 1

11

فیزیك 1

3

ندارد

12

فیزیك 2

3

فیزیك1

13

ریاضی 1

3

ندارد

14

ریاضی 2

3

ریاضی 1

15

معادلات دیفرانسیل

3

ریاضی 1

16

شیمی عمومی

3

ندارد

17

آزمایشگاه فیزیك 1

1

فیزیك 1

18

آزمایشگاه فیزیك 2

1

فیزیك 2

 

 

لازم به ذكر است كه دروس عمومی توسط گروه عمومی ارائه خواهد شد. بنابراین دانشجویان باید با در نظر گرفتن دروس عمومی تا سقف مجاز به انتخاب واحد بپردازند.

 

برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 رشته مكانیك

دوشنبه شانزدهم خرداد 1390 ساعت 3:50 ب ظ
برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 رشته مهندسی برق-مخابرات
دروس نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 (نیمسال پنجم مهندسی برق-مخابرات)
هم­نیاز پیش نیاز نوع درس سقف هر گروه واحد تعداد گروه نام درس
الکترومغناطیس تخصصی 40 3 1 میدان و امواج
کنترل خطی فیزیک1- الکترونیک1 الکترومغناطیس اختیاری 40 3 1 میکرو سیستم (MEMS)
تجزیه و تحلیل اختیاری 40 3 1 پردازش تصویر
الکترونیک 1 الکترونیک 1 اصلی 40 3 1 مدارهای منطقی
الکترونیک 1 اصلی 40 3 1 الکترونیک 2
تجزیه و تحلیل اصلی 40 3 1 کنترل خطی
آمار و احتمالات- تجزیه و تحلیل سیستم­ها اصلی 40 3 1 مخابرات 1
ماشین الکتریکی 1 اصلی 40 3 1 ماشین الکتریکی 2
اندازه­گیری الکتریکی مدار الکتریکی1 اصلی 20 1 6 آزمایشگاه اندازه­گیری ومدار1
الکترونیک 1 اصلی 20 1 2 آزمایشگاه الکترونیک 1
عمومی 20 2 1 عمومی
  تربیت بدنی1 عمومی   1 2 تربیت بدنی 2
        29   جمع واحد
 
دروس نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 (نیمسال سوم مهندسی برق)
هم­نیاز پیش نیاز نوع درس سقف هر گروه واحد تعداد گروه نام درس
مدار الکتریکی 1 تخصصی 40 3 2 الکترونیک 1
مدار الکتریکی 1 اختیاری 40 3 2 تجزیه و تحلیل سیستم­ها
الکترونیک 1 فیزیک2 اصلی 40 3 2 الکترومغناطیس
معادلات دیفرانسیل- ریاضی2 اصلی 40 3 2 ریاضیات مهندسی
معادلات دیفرانسیل فیزیک2 اصلی 40 3 1 مدار الکتریکی 1
مدار الکتریکی 1 اصلی 40 3 2 مدار الکتریکی 2
    پایه 40 3 2 برنامه­نویسی کامپیوتر
اندازه­گیری الکتریکی فیزیک 1 پایه 20 1 6 آزمایشگاه فیزیک 1
فیزیک 2 پایه 20 1 6 آزمایشگاه فیزیک 2
    عمومی 20 2   عمومی
تربیت بدنی1   عمومی   1   تربیت بدنی
        26   جمع واحد
 
دروس نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 (نیمسال اول مهندسی برق)
هم­نیاز پیش نیاز نوع درس سقف هر گروه واحد تعداد گروه نام درس
    پایه 40 3 6 ریاضی 1
ریاضی 1   پایه 40 3 6 فیزیک 1
    عمومی 40 2 6 عمومی
    عمومی 40 3 6 فارسی
    عمومی 40 3 6 زبان انگلیسی
    عمومی 40 1 6 کارگاه عمومی
    عملی 40 3 6 تربیت بدنی 1
        18   جمع واحد
برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 رشته مهندسی کامپیوتر
ورودی87 ورودی88 ورودی89 ورودی 90
تعداد واحد تعداد گروه نام درس تعداد واحد تعداد گروه نام درس تعداد واحد تعداد گروه نام درس تعداد واحد تعداد گروه نام درس
3 1 مهندسی نرم (1) 3 1 معماری کامپیوتر 3 1 مدارمنطقی 3 3 ریاضی 1
3 1 کامپایلر 3 1 طراحی الگوریتم 3 1 مدارالکتریکی 3 3 فیزیک 1
3 1 ریز پردازنده 1 1 آزمدارمنطقی 3 1 ساختمان داده  4 3 مبانی کامپیوتر
3 1 هوش مصنوعی 1 1 آز مدارالکتریکی 3 1 اسمبلی 1 3 آز کامپیوتر
3 1 شبکه کامپیوتری 3 1 نظریه زبانها 3 1 آمار احتمالات 3 3 فارسی
1 1 آزمعماری 3 1 مدارالکترونیکی 2 1 اندیشه اسلامی 2 3 3 زبان عمومی
3 1 شیوه ارائه 3 1 ذخیره و بازاریابی 1 1 آز فیزیک 1و2 2 3 اندیشه اسلامی 1
1 1 آزسیستم عامل 2 1 عمومی 3 1 گسسته      
3 1 ریاضی 2 2 1 زبان تخصصی 3 2 برنامه نویسی پیشرفته      
3 1 فیزیک 2     سیستم عامل            
3 1 معادلات     اصول طراحی پایگاه داده            
 

برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 رشته مهندسی کامپیوتر

دوشنبه شانزدهم خرداد 1390 ساعت 3:39 ب ظ
برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 گروه عمومی
ورودی 88و89
توضیحات تعداد واحد نام درس ردیف
اختیاری 1 تربیت بدنی خواهران 1 1
اختیاری 1 تربیت بدنی برادران 1 2
اختیاری 1 تربیت بدنی خواهران 2 3
اختیاری 1 تربیت بدنی برادران 2 4
اختیاری 3 فارسی عمومی 5
اختیاری 2 اندیشه اسلامی 1 6
اختیاری 2 اندیشه اسلامی2 7
اختیاری 2 متون اسلامی 8
اختیاری 2 تاریخ اسلام 9
اختیاری 2 اخلاق و تربیت اسلامی 10
اختیاری 2 اقلاب و ریشه های آن 11
اختیاری 3 زبان عمومی 12
 

برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 گروه عمومی

دوشنبه شانزدهم خرداد 1390 ساعت 3:25 ب ظ
قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی قم در مسابقات بدمینتون
قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی قم در مسابقات بدمینتون دختران دانشگاههای منطقه 3 کشور
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود