امروز : جمعه هفدهم آذر 1402
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


آزمایشگاه حالت جامد

 • آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

  فهرست آزمایش های قابل ارائه در آزمایشگاه فیزیک حالت جامد:
  آشنایی با مبانی تئوری و عملی شامل:

  • اثر فوتورسانایی
  • رسانایی الکتریکی در جامدات
  • خواص مغناطیسی مواد
  • ترموالکتریک
  • پدیده فرومغناطیس درمدل آهنربا
  • پسماند مغناطیس در هسته آهنی
  • اثر هال

  مسئول علمی آزمایشگاه: آقای دکتر محمدحسین زارع - ایمیل: zare.phys@gmail.com
دستورالعمل آزمایشگاه فیزیک حالت جامد