لیست اعضای هیئت علمی دانشکده مکانیک
ردیفنام ونام خانوادگیرشتهمرتبه علمیدانشکدهروزمهآخرین مدرک تحصیلی
1جعفر قنبریمکانیکاستادیارمکانیکروزمهدکترا
2جهان تقی زادهمکانیک ساخت وتولیداستادیارمکانیکروزمهدکترا
3جواد راستیمواداستادیارمکانیکروزمهدکترا
4مهدی محسنیمکانیکاستادیارمکانیکروزمهدکترا
5محمد فداییمکانیکاستادیارمکانیکروزمهدکترا
6مصطفی طالبیمکانیکاستادیارمکانیکروزمهدکترا
دانشکده مهندسی مکانیک
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 6641601-0251 - فاکس: 6641604 -0251
پست الکترونیک:: ece@qut.ac.ir