امروز : سه شنبه چهارم مهر 1402
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


آزمایشگاه اپتیک

آزمایشگاه فیزیک اپتیک

فهرست آزمایش های قابل ارائه در آزمایشگاه فیزیک اپتیک:
آشنایی با مبانی تئوری و عملی شامل:
  • دو شکاف یانگ
  • دو منشور فرنل
  • دو آیینه فرنل
  • گوه هوا
  • حلقه های نیوتن
  • قطبش نور
  • تداخل سنجی فابری-پرو
  • تداخل سنجی مایکلسون
  • پراش تک شکاف

  • مسئول علمی آزمایشگاه: خانم دکتر مهناز محمدی- ایمیل: m.mohammadi_2@yahoo.com

دستورالعمل آزمایشگاه اپتیک