امروز : سه شنبه یازدهم مهر 1402
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

  • آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
آزمايشگاه ديناميک و ارتعاشات يکي از آزمایشگاه های تخصصی رشته مهندسی مکانيک بوده و در مجموعه دروس اصلی با تعداد واحد 1 برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک بصورت الزامی ارائه می گردد. هدف اين آزمایشگاه، درک پديده‌هاي ديناميکي و ارتعاشي و کاربرد آنها است. فهرست آزمایش هایی که دانشجویان در این آزمایشگاه با آنها آشنا می شوند بشرح ذیل است:

1- ارتعاشات آزاد سیستم انتقالی میرا و نامیرا

2- ارتعاشات آزاد سیستم پیچشی میرا و نامیرا

3-نحوه محاسبه ممان اینرسی یک جسم دوار

4-سیستم جاذب ارتعاش

5-نیروی گریز از مرکز

6-گاورنر

7-بالانس دینامیکی اجرام دوار

8-سیستم چرخدنده ساده و خورشیدی

مسئولین آزمایشگاه:

1- مسئول علمی کارگاه:  آقای دکتر مصطفی طالبی- ایمیل: talebi@qut.ac.ir

                          آقای دکتر محمد فدایی- ایمیل: fadaee@qut.ac.ir
2- کارشناس آزمایشگاه:  آقای هادی فضلی - ایمیل: Hadi.fazli65@gmail.com

دستورالعمل آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشاتنیروی گریز از مرکزبالانس دینامیکی اجرام دوارگاورنر
آزمایش ارتعاشات آزاد سیستم انتقالی میرا و نامیراآزمایش ارتعاشات آزاد سیستم پیچشی میرا و نامیرا و نحوه محاسبه ممان اینرسی یک جسم دوارسیستم چرخدنده ساده و خورشیدی
  
 سیستم جاذب ارتعاش