امروز : یکشنبه دوم مهر 1402
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمايشگاه مکانیک سیالات يکي از آزمایشگاه های تخصصی رشته مهندسی مکانيک بوده و در مجموعه دروس اصلی با تعداد واحد 1 برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک بصورت الزامی ارائه می گردد. فهرست آزمایش هایی که دانشجویان در این آزمایشگاه با آنها آشنا می شوند بشرح ذیل است:

1-    
میز هیدرولیک
هدف آزمایش، تعیین دبی جریان
2-     آزمایش اسبورن رینولدز
هدف آزمایش: ارائه روابط کلاسیک در خصوص حالت های جریان سیال ارائه می شود
3-     آزمایش ضربه جت
هدف آزمایش: تحقیق در صحت عبارات تئوریک موجود در خصوص نیروهای اعمال شده با جت آب روی موانع به اشکال مختلف
4-     آزمایش برنولی
هدف آزمایش: تحقیق در صحت رابطه برنولی
5-     افت در سیستم لوله کشی
هدف آزمایش: تعیین افت انرژی ناشی از اجزاء یک سیستم لوله کشی (مانند زانوئی، شیرتغییرات ناگهانی سطح مقطع لوله و رابطه بین افت انرژی و سرعت می باشد بررسی تغییرات ضریب اصطکاک با عدد رینولدز، ضریب افت با انرژی جنبشی و تاثیر شعاع انحنای یک خم در مقدار افت انرژی محلی آن از مسائلی است که در این آزمایش مورد نظر می باشد.

مسئولین آزمایشگاه:

1- مسئول علمی آزمایشگاه: آقای دکتر مهدی محسنی- ایمیل:  mohseni@qut.ac.ir
2- کارشناس آزمایشگاه: آقای محمدفرید کرم اللهی

دستورالعمل آزمایش برنولی

دستورالعمل دستگاه ضربه قوچ

دستورالعمل دستگاه نمایش دبی سنجی

دستورالعمل پمپ گریز از مرکز

دستورالعمل افت فشار در سیستم لوله کشی

دستورالعمل ضربه جت


دستورالعمل کاویتاسیون

دستورالعمل میز هیدرولیکی پایه حجمی

دستورالعمل اسبورن رینولدز