امروز : دوشنبه ششم بهمن 1399

پانزدهمین کنفرانس دو سالانه فیزیک ماده چگال به میزبانی دانشگاه صنعتی قم

دانشگاه صنعتی قم
پنجشنبه نهم بهمن 1399 8 - 20

پانزدهمین کنفرانس دو سالانه فیزیک ماده چگال به میزبانی دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌گردد.

زمینه های مورد بحث در این کنفرانس

  • ابررسانایی
  • چگالی نرم و بیو فیزیک
  • درهمتنیدگی کوانتومی و سیستمهای پیچیده
  • دستگاههای همبسته قوی و مغناطیس، مایعات کوانتومی
  • ساختار الکترونی و خواص الکتریکی، مغناطیسی و اپتیکی، نظریه تابعی چگالی
  • ساختار و خواص مکانیکی و حرارتی
  • مکانیک آماری و ترمودینامیک
  • نانوساختارهای تجربی (لایه نازک،‌فصل مشترکها،‌لایه نازک و ساختارهای کم بعدی)
  • نانو ساختارهای نظری
  • نیمه رساناها و رشد بلور

لینک کنفرانس:

https://www.psi.ir/farsi.asp?page=cmc1

کنفرانس فیزیک ماده چگال

لینک کنفرانس:

https://www.psi.ir/farsi.asp?page=cmc1

لیست رویداد ها