امروز : شنبه نهم بهمن 1400
فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات


نحوی خروج از اینترنت وحفظ پسورد

قابل توجه دانشجویانی که از سایت استفاده می نمایند

1-  زمان پایان استفاده از سیستم­ها، حتما در پنجره کوچک مرورگر، خروج را کلیک کنید؛ در غیر اینصورت یوزر شما باز مانده و اعتبار حجمی شما تمام میشود .

2-هرگز پسورد خود را در اختیار دیگران قرار ندهید؛ چراکه عواقب ناشی از عدم حفظ و نگهداری پسورد، با خود دانشجو میباشد.