امروز : شنبه نهم بهمن 1400
فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات


مسئول فناوری اطلاعات

  سرکار خانم مهندس عفیفه فریدونی

تحصیلات: کارشناسی ارشد کامپیوتر (نرم افزار)

  تلفن: 163 داخلی 36641601 025

 پست الکترونیک   fereydony@hotmail.com -afereydony@gmail.com 

                            fereydony@qut.ac.ir 

وب سایت :            https://it.qut.ac.ir