امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات


مسئول فناوری اطلاعات

  سرکار خانم مهندس عفیفه فریدونی

تحصیلات: کارشناسی ارشد کامپیوتر (نرم افزار)

  تلفن: 163 داخلی 36641601 025

 پست الکترونیک   fereydony@hotmail.com -afereydony@gmail.com 

                            fereydony@qut.ac.ir 

وب سایت :            https://it.qut.ac.ir

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir