امروز : پنجشنبه سوم مهر 1399
فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات


ساعات برگزاری کلاس در سایت

ساعات برگزاری کلاس در سایت

سایت برادران

ساعت

نام استاد

نام درس

تاریخ

7:30 تا 9

آقای دکتر اشرفی

 برنامه نویسی کامپیوتر

شنبه

9 الی 12

آقای مهندس طاهری نیا

برنامه سازی مقدماتی(گروه 1)

15 الی 18

خانم مهندس فریدونی

برنامه نویسی پیشرفته

9 الی 12

آقای مهندس طاهری نیا

برنامه سازی مقدماتی(گروه2)

1شنبه

15 الی 18

خانم مهندس فریدونی

برنامه نویسی پیشرفته

7:30 الی 9

 

FLUENT

3 شنبه

9  الی 10:30

خانم دکتر شمسی

گرافیک

13 الی 15

آقای مهندس طاهری نیا

کامپیوتر 1

15 الی 16:30

 

کامپیوتر 2

9 الی 10:30  و 13 الی 15

خانم دکتر شمسی

گرافیک و مهندسی نرم افزار

4 شنبه

11:30  الی 13

آقای دکتر بدرلو

کاربرد کامپیوتر در عمران

15 الی 16:30

آقای مهندس طاهری نیا

برنامه نویسی پیشرفته

 

سایت خواهران

ساعت

نام استاد

نام درس

تاریخ

14:30 الی 16

آقای مهندس آقازاده

نقشه کشی 2 (اتوکد)

شنبه

16 الی 18

آقای دکتر اشرفی

برنامه نویسی

9 الی 10:30

آقای دکتر رسولی

زبان ماشین

3شنبه

9 الی 10:30

آقای دکتر رسولی

زبان ماشین

4شنبه