امروز : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398
مرکز نوآوری

مرکز نوآوری


مدیر مرکز نوآوری

مدیر مرکز نوآوری
دکتر جواد راستی
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025 - فاکس: 36641604 -025
پست الکترونیک:: ece@qut.ac.ir