لیست اعضای هیئت علمی دانشکده صنایع
ردیفنام ونام خانوادگیرشتهمرتبه علمیدانشکدهروزمهآخرین مدرک تحصیلی
1محمد رضا مرجانیصنایعاستادیارصنایعروزمهدکترا
2فاضل حاجی زاده ابراهیمیصنایعمربیصنایعروزمهدانشجوی دکترا
3ناصر صفاییصنایعاستادیارصنایعروزمهدکترا
4قربانعلی محمدیصنایعدانشیارصنایعروزمهدکترا
دانشکده مهندسی صنایع
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 6641601-0251 - فاکس: 6641604 -0251
پست الکترونیک:: ece@qut.ac.ir