امروز : پنجشنبه بیست و نهم مهر 1400

اعضای موقت

مشاور شاخه

دکتر روزبه رجبی

rajabi[at]ieee.org

رئیس شاخه

سیامک درخشان

Siamak.Derakhshan.ir[at]ieee.Org

نائب رئیس

امیر افشاری

 

خزانه دار

 

 

دبیر

سید محسن صالحی