امروز : جمعه سیزدهم تیر 1399
دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه


تقویم آموزشی دانشکده

برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
ایام هفتهتاریخسال وردیمقاطعساعت انتخاب واحد
شنبه97/06/1794و ماقبل کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ساعت 08:30 تا 23:55
یکشنبه97/06/1895
دوشنبه97/06/1996
سه شنبه97/06/20کلیه ورودی ها
چهارشنبه97/06/21کلیه ورودی ها
برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
ایام هفتهتاریخسال وردیمقاطعساعت حذف و اضافه
دوشنبه97/07/0994و ماقبل کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشداز ساعت 08:30 تا 15:30
سه شنبه97/07/1095از ساعت 08:30 تا 15:30
چهارشنبه97/07/1196از ساعت 08:30 تا 15:30
برنامه زمان بندی حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
ایام هفتهتاریخسال وردیمقاطعساعت حذف و اضافه
شنبه97/09/17تمامی ورودی ها کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشداز ساعت 08:30 تا 15:30
یکشنبه97/09/18تمامی ورودی ها از ساعت 08:30 تا 15:30
دوشنبه97/09/19تمامی ورودی ها از ساعت 08:30 تا 15:30