امروز : پنجشنبه نوزدهم تیر 1399
دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه


دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پست الکترونيکيسال ورودنام رشتهمقطع تحصيلينام خانوادگينام
atsh.357@gmail.com1397رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهشعبانيانعاطفه
anaraki.zahra@yahoo.com1397رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهاناركينفيسه
lbehnam@ymail.com1397رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهلشينيبهنام 
javadkarimi301@gmail.com1397رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهكريمي پورچهاردهجواد
masumehmohammadpanah@gmail.com1397رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهمحمدپناهمعصومه 
maasoome.teymoori@yahoo.com1397رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهتيموريمعصومه
h.pordel2@yahoo.com1397رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهحجازي پورمريم
پست الکترونيکيسال ورودنام رشتهمقطع تحصيلينام خانوادگينام
ntaranom18@yahoo.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهنورمحمديبهاره
tamira49.ali@gmail.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهميررضائي هفتادرعلي
coffinet.pasargad@gmail.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهپاسارناصر
salman67.sr@gemail.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهفلاحتي فردمرضيه
www.rahele.mazaheri60@gmail.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهمظاهريراحله
masomi1234@vatanmail.ir1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهمعصوميمصطفي
negin.papi.s.74@gmail.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهپاپي سياه زادهنگين
coffeenet.hesam@gmail.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهکرميسارا
mohammad_ghadiri@yahoo.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهکاظمي پورمنصوره
f.mehrabi74@gmail.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهمهرابيفاطمه
m.bekdeloo2620@gmail.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهبيکدلومعصومه
jobssharifi@gmail.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهشريفياتناسادات
zahraalishahi2065@gmail.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهعليشاهيزهرا
faezesafari6@gmail.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهصفري عاملفائزه
rahmaniy_amir@yahoo.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهفاريابيمژده
fahime_biyabani@yahoo.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهبيابانيفهيمه
samanehzand.30@gmail.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهزندسمانه
nikpey313@gmail.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهنيک پيمرضيه
payamrezaei@yahoo.com1396رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهشکري صدرفرنگيس
پست الکترونيکيسال ورودنام رشتهمقطع تحصيلينام خانوادگينام
maryam.roumiani@yahoo.com1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهرومياني کارشادي
naderi.2010@chmail.ir1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهنادري کيامهناز
Zeinabmosawi557@gamil.com1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهموسويزينب
hoda.moghadam.71@gmail.com1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهمقدمهدي
mmehrabi424@yahoo.com1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهمهرابيمحدثه
vahidmirnemati@gmail.com1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهشريفيسمانه
hamed_070@yahoo.com1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهفرزين نسبحامد
kafinetkhayam@yahoo.com1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهسلطانيسمانه
yaghma20@gmail.com1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهپراشيدهربابه
jhamid82@yahoo.com1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهجعفريحميد
cafeedehkadeh@yahoo.com1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهپيل بالازهرا
121146.am@chmail.ir1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهميرزايي مقدمزهرا
 1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهمطاعيستار
abbasiparisa691395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهعباسي خانشيرپريسا
sn20129011@yahoo.com1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهنصراللهيسميه
minaiepoormohammad12@gmail.com1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهفاضلينسرين
maryamalaie1990@gmail.com1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهاعلاييمريم
 1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهحسنيمعصومه
marvi14@chmail.ir1395رياضي کاربردي - آناليز عدديکارشناسي ارشد ناپيوستهمرويمنصوره

نام و نام خانوادگی

مقطع

رشته

سال ورود

رایانامه

فاطمه احمدی ترک آباد

کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی

94

 

زینب السادات دراحی

کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی

94

 

زهرا حبیب اللهی

کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی

94

 

مینا ویسی

کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی

94

 

الهه معصومی تبار

کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی

94

 

سهیلا انصاری

کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی

94

 

نسرین صادقی

کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی

94

 

محدثه اربابی برزکی

کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی

94

 

خدیجه نوروزی

کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی

94

 

ابوالفضل رضای کاشانی

کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی

94

 

لیلا قاسمی

کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی

94