امروز : دوشنبه بیستم مرداد 1399
دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه


اعضائ هیات علمی دانشکده

اعضای هیات علمی گروه فیزیک مهندسی

دکتر محبوبه قلندری (مدیر گروه مهندسی انرژی)
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک اتمی و مولکولی، دانشگاه مازندران
•    زمینه پژوهشی: برهم کنش لیزربا پلاسما، تولید هارمونیک مرتبه بالا، اپتیک در محیط های متحرک
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    پست الکترونیکی:, ghalandari@qut.ac.ir mahboubeh.ghalandari@gmail.com
  ادامه اطلاعات...
دکتر محمد حسین زارع
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:zare@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...

دکتر مهدی سلیمانی(مدیر گروه فیزیک مهندسی)
•    دانشیار
•    تخصص: فیزیک حالت جامد، دانشگاه شاهرود
•    زمینه پژوهشی: نانو ساختارها، فیزیک محاسباتی
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: solaimani82@gmail.com
 ادامه اطلاعات...
دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتی
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک ریاضی، دانشگاه مونپلیه فرانسه
•    زمینه پژوهشی: تئوری سالیتون ها، سیستم های دینامیک، انرژی خورشیدی و همجوشی هسته ای
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: latifi@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر سپهر اربابی بیدگلی
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک نجوم، دانشگاه پتسدام آلمان
•    زمینه پژوهشی: کیهان شناسی
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: Arbabi@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر لیلا لوایی یانس
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک نظری، دانشگاه الزهرا
•    زمینه پژوهشی: میدانهای پیمانه ای در دو بعد
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  yalda57l@yahoo.com
 ادامه اطلاعات...
 دکتر مهناز محمدی
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...

اعضای هیات علمی گروه ریاضی

دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد (مدیر گروه ریاضی)
•    استادیار
•    تخصص: آنالیز تابعی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
•    زمینه پژوهشی: آنالیز تابعی، نظریه نقطه ثابت، گراف
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: aleomran63@yahoo.com, aleomran@qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...

دکتر بهمن بابایار رازلیقی
•    استادیار
•    تخصص: حل عددی معادلات دیفرانسیل، دانشگاه تبریز
•    زمینه پژوهشی: حل عددی معادلات انتگرالی، معادلات با مشتقات جزیی
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: bbabayar@gmail.com
ادامه اطلاعات...

دکتر  بهمن خسروی
•    استادیار
•    تخصص: جبر، دانشگاه شهید بهشتی
•    زمینه پژوهشی: گراف، جبر، نظریه جبری گرافها
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: khosravi@qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات..

دکتر بهناز فرنام
•    استادیار
•    تخصص: حل عددی معادلات، دانشگاه پونا هندوستان
•    زمینه پژوهشی: حل عددی معادلات با مشتقات جزیی
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: behnaz_farnam@yahoo.com
•    ادامه اطلاعات...


دکتر مهرزاد قربانی
•    استادیار
•    تخصص: آنالیزعددی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
•    زمینه پژوهشی: عناصر متناهی، روش های بدون شبکه ریاضی در فیزیک،
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی، توابع پایه ای شعاعی
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: mehrzadghorbany@yahoo.com
•    ادامه اطلاعات...

اعضای هیات علمی گروه شیمی

دکتر محمدهادی مشکات السادات(مدیر گروه شیمی)
•    دانشیار
•    تخصص: شیمی آلی گرایش دارویی، دانشگاه سورشترا هندوستان
•    زمینه پژوهشی: سنتز داروهای شیمیایی، نانوشیمی، گیاهان دارویی، ترکیبات طبیعی
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: Meshkatalsadat.m@qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...

دکتر خدیجه ربیعی فرادنبه
•    استادیار
•    تخصص: شیمی آلی، دانشگاه کاشان
•    زمینه پژوهشی: سنتز و شناسایی ترکیبات آلی و آلی فلزی، متدولوژی انواع واکنش ها، نانو کاتالیزگرها و نانولوله های کربنی
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: kh_rabiei@yahoo.com
 ادامه اطلاعات...

اعضای هیات علمی

دکتر حسین پورقاسمیان
• استادیار
• تخصص: آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی
• زمینه پژوهشی: نگارش انگلیسی، ترجمه متون فنی مهندسی
• تلفن:(2536641601)(98+)
• رایانامه: pourghasemian@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر محمد کریمی
• استادیار
• تخصص: فیزیولوژی ورزشی, دانشگاه علوم تحقیقات تهران
• زمینه پژوهشی: علم تمرین، سایکو فیزیولوژی
• تلفن:(2536641601)(98+)
• رایانامه: karimi@qut.ac.ir، m.karimi2203@gmail.com
ادامه اطلاعات...
اعضای هیات علمی گروه مهندسی انرژی
دکتر مجید محمدی
•    استادیار
•    تخصص:مهندسی شیمی گرایش مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
•    زمینه پژوهشی: تبدیل انرژی، انرژی و محیط زیست، آسفالتین، نفت و گاز، پیل های سوختی
•    تلفن:(2536641601)(98+)داخلی 225
•    پست الکترونیکی:m.mohammadi@qut.ac.ir ، majidmohammadi88@yahoo.com
  ادامه اطلاعات...

دکتر مصطفی باغشیخی مفرد
•    استادیار
•    تخصص:مهندسی مکانیک گرایش سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
•    زمینه پژوهشی: بهینه سازی سیستم های انرژی، اگزرژی، نیروگاهی، پینچ
•    تلفن:(2536641601)(98+)داخلی 225
•    پست الکترونیکی:baghsheikhi@qut.ac.ir ، mostafa.baghsheikhi@gmail.com
  ادامه اطلاعات...
دکتر هادی حیدری
•    استادیار
•    تخصص:مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
•    زمینه پژوهشی: انرژی های تجدیدپذیر، پیل های سوختی، خودروها با سوخت جایگزین، اقتصاد انرژی
•    تلفن:(2536641601)(98+)داخلی 225
•    پست الکترونیکی:Heidary@qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...