امروز : پنجشنبه نوزدهم تیر 1399
دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه


اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه فیزیک مهندسی

دکتر محبوبه قلندری
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک اتمی و مولکولی، دانشگاه مازندران
•    زمینه پژوهشی: برهم کنش لیزربا پلاسما، تولید هارمونیک مرتبه بالا، اپتیک در محیط های متحرک
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    پست الکترونیکی:, ghalandari@qut.ac.ir mahboubeh.ghalandari@gmail.com
  ادامه اطلاعات...
دکتر محمد حسین زارع
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:zare@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...

دکتر مهدی سلیمانی (مدیر گروه فیزیک مهندسی)
•    دانشیار
•    تخصص: فیزیک حالت جامد، دانشگاه شاهرود
•    زمینه پژوهشی: نانو ساختارها، فیزیک محاسباتی
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: solaimani82@gmail.com
 ادامه اطلاعات...
دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتی
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک ریاضی، دانشگاه مونپلیه فرانسه
•    زمینه پژوهشی: تئوری سالیتون ها، سیستم های دینامیک، انرژی خورشیدی و همجوشی هسته ای
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: latifi@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر سپهر اربابی بیدگلی
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک نجوم، دانشگاه پتسدام آلمان
•    زمینه پژوهشی: کیهان شناسی
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: Arbabi@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر لیلا لوایی یانس
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک نظری، دانشگاه الزهرا
•    زمینه پژوهشی: میدانهای پیمانه ای در دو بعد
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  yalda57l@yahoo.com
 ادامه اطلاعات...
 دکتر مهناز محمدی
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...