امروز : پنجشنبه نوزدهم تیر 1399
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم (جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025
فاکس:
36641604 -025
ایمیل:   fos@qut.ac.ir


دانشکده علوم پایه
نام و نام خانوادگیسمتشماره داخلی
آقای دکتر مهدی سلیمانیسرپرست دانشکده200
سرکار خانم مونا گشتاسبیکارشناس آموزش192
آقای دکتر بهمن بابایار رازلیقیهیات علمی ریاضی200
سرکار خانم دکتر بهناز فرنامهیات علمی ریاضی196
آقای دکتر مهرزاد قربانیهیات علمی ریاضی195
آقای دکتر بهمن خسرویهیات علمی ریاضی201
آقای دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژادمدیر گروه ریاضی201
آقای دکتر مهدی سلیمانیهیات علمی فیزیک201
سرکار خانم دکتر لیلا لوائی یانسهیات علمی فیزیک198
سرکار خانم دکتر محبوبه قلندریمدیر گروه مهندسی انرژی198
آقای دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتیهیات علمی فیزیک199
آقای دکتر سپهر اربابی بیدگلیهیات علمی فیزیک195
آقای دکتر محمدحسین زارعمدیر گروه فیزیک218
سرکار خانم دکتر مهناز محمدیهیات علمی فیزیک165
آقای دکتر حسین پورقاسمیانهیات علمی195
آقای دکتر محمدهادی مشکوه ساداتمدیر گروه شیمی195
سرکار خانم دکتر خدیجه ربیعی فرادنبههیات علمی شیمی196
آقای دکتر مجید محمدیهیات علمی انرژی225
آقای دکتر مصطفی باغشیخی مفردهیات علمی انرژی225
آقای دکتر هادی حیدریهیات علمی انرژی225