امروز : چهارشنبه دوم مهر 1399
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


آزمایشگاه شناسایی پلیمرها

آزمایشگاه شناسایی پلیمرها

هدف: آشنايي با روش های اندازه‏گيري مشخصات مولکولی پلیمرها و شناسایی آنها
تجهيزات: دستگاه DSC، دستگاه TGA، میکروسکوپ AFM، آون، ترازو حساس (سه رقم اعشار)
 فهرست آزمایشات:
 آزمون شعله
آزمون پیرولیز
آزمون حلالیت
گرماسنجی دیفرانسیلی روبشی
گرماوزن سنجی
آزمون OIT