امروز : شنبه بیست و نهم شهریور 1399
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


آزمایشگاه شیمی و فیزیک پلیمرها

آزمايشگاه شیمی فيزيک پليمرها

هدف:
آشنايي با روش هاي مختلف اندازه‏گيري جرم مولکولي و پارامترهای فیزیکی، رئولوژیکی و ساختاری پلیمرها و محلول هاي پليمري
تجهيزات: دستگاه اندازه گيري كشش سطحي مایعات، گرانروي سنج آبلود و استوالد، ترازوی سه رقم اعشار
 فهرست آزمايشات :
- تعیین چگالی پلیمرها به روش غوطه وری
- تعیین وزن مولکولی پلیمرها به روش گرانروی سنجی محلول رقیق
- تعیین چگالی اتصالات عرضی به روش تورم در حلال
- تعیین چگالی اتصالات عرضی به روش مکانیکی
- تفکیک مولکولهای یک پلیمر بر حسب وزن مولکولی
- اندازه گیری ویسکوزیته محلولهای پلیمری با ویسکومتر بروکفیلد
- اندازه گیری ویسکوزیته محلولهای غلیظ با رئومتر استوانه ای هم محور
- اندازه گیری کشش سطحی محلولهای پلیمری