امروز : دوشنبه سی و یکم شهریور 1399
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


آزمایشگاه شیمی آلی وعمومی و مبانی پلیمر

آزمایشگاه شیمی آلی وعمومی و مبانی پلیمر

 فعالیت ها:
-  بررسی تاثیر مواد شیمیایی بر روی هم، آشنایی مقدماتی با تجهیزات آزمایشگاههای شیمی و پلیمر، شناسایی مواد آلی، تفكیك و تخلیص تركیبات آلی، استخراج مواد، تعیین نقطه ذوب و سنتز چند تركیب آلی
تجهیزات و امکانات
-  تجهیزات آزمایشگاه شیمی از قبیل لوله آزمایش، لولهسانتریفوژ، اسپاتول، دكانتور، پیپت، بورت، مبردمارپیچ و ارلن، بالن، كروزهچینی و ...