امروز : دوشنبه سی و یکم شهریور 1399
آزمایش بتن
1-     زمان گیرش سیمان هیدرولیکی با سوزن ویکات
دامنه کاربرد: این آزمایش برای تعیین زمان   گیرش  سیمان هیدرولیکی با استفاده از سوزن ویکات به کاربرده می شود
2-     دانه بندی مصالح سنگی ریز دانه و درشت دانه به وسیله الک
دامنه کاربرد: این آزمایش نحوه تعیین توزیع اندازه دانه ها در مصالح ریزدانه و درشت دانه را به کمک الک شرح می دهد
3-     مقاومت سایندگی مصالح سنگی درشت دانه به وسیله سایش و ضربه در دستگاه لوس آنجلس
دامنه کاربرد: این آزمایش روش تعیین مقاومت سائیدگی دانه های سنگی درشت دانه کوچکتر از 5/37 میلی متر را بوسیله دستگاه لوس آنجلس شرح می دهد
4-     چگالی و جذب آب مصالح سنگی ریزدانه
دامنه کاربرد: در این آژمایش روش تعیین چگالی فضایی و ظاهری و روش تعیین جذب آب مصالح ریزدانه مورد بررسی قرار می گیرد، چگالی فضایی و ظاهری برای دانه نهایی که 24 ساعت در آب قرارداده شده اند، براساس وزن دانه های اشباع با سطح خشک تعیین می گردند.
5-     روانی بتن تازه-اسلامپ
هدف و دامنه کاربرد: هدف از ندوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری اسلامپ بتن تازه در آزمایشگاه و کارگاه می باشد این آزمایش برای بتن های خمیری و چسبنده با سنگدانه های تا قطر 40 میلی متر کاربرد دارد
6-     مقدار هوای مخلوط بتن تازه به روش فشاری
دامنه کاربرد: این آزمایش به منظور تعیین مقدار هوای مخلوط بتن تازه براساس تغییر حجم آن تحت اثر فشار صورت می گیرد
7-     مقاومت فشاری نمونه استوانه ای و مکعبی
دامنه کاربرد: این آزمایش متداولترین آزمایش است که در مورد کیفیت بتن از لحاظ مقاومت صورت می گیرد
8-     آزمایش چکش اشمیت
آزمایش براساس این اصل است که بازتاب یک جرم ارتجاعی به سختی سطح در مقابل جرمی که به آن برخورد می کند وابسته است