امروز : جمعه چهارم مهر 1399
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


آزمایشگاه هیدرولیک

آزمایشگاه هیدرولیک
1-     میز هیدرولیک
هدف آزمایش، تعیین دبی جریان
2-     آزمایش اسبورن رینولدز
هدف آزمایش: ارائه روابط کلاسیک در خصوص حالت های جریان سیال ارائه می شود
3-     آزمایش ضربه جت
هدف آزمایش: تحقیق در صحت عبارات تئوریک موجود در خصوص نیروهای اعمال شده با جت آب روی موانع به اشکال مختلف
4-     آزمایش برنولی
هدف آزمایش: تحقیق در صحت رابطه برنولی
5-     افت در سیستم لوله کشی
هدف آزمایش: تعیین افت انرژی ناشی از اجزاء یک سیستم لوله کشی (مانند زانوئی، شیرتغییرات ناگهانی سطح مقطع لوله و رابطه بین افت انرژی و سرعت می باشد بررسی تغییرات ضریب اصطکاک با عدد رینولدز، ضریب افت با انرژی جنبشی و تاثیر شعاع انحنای یک خم در مقدار افت انرژی محلی آن از مسائلی است که در این آزمایش مورد نظر می باشد.