امروز : شنبه بیست و نهم شهریور 1399
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه مکانیک خاک
1-     آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک
هدف از این آزمایش تعیین درصد وزنی رطوبت در خاک نسبت به دانه های خشک است
2-     آزمایش حد روانی و حد خمیری
هدف از این آزمایش، تعیین حد روانی و حد خمیری خاک است
3-     آزمایش فشاری ساده(تک محوری، محصور نشده
هدف از این آزمایش، اندازه گیری دقیق مقاومتبرشی تک محوری یک خاک چسبنده است
4-     آزمایش CBR (نسبت باربری کالیفرنیا)
هدف از این آزمایش، تعیین ظرفیت باربری خاک متراکم شده است
5-     آزمایش برش مستقیم
هدف از این آزمایش، تعیین پارامترهای مقاومت برش خاک است
6-     آزمایش تحکیم
هدف از انجام آزمایش تحکیم، تعیین پارامترهای موثر در پیش بینی مقدار نشست و میزان آن در سازه های متکی بر خاک های رس است