امروز : چهارشنبه دوم مهر 1399
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

  • آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
انجام آزمایشات مربوط به ارتعاشات آزاد و اجباری خطی و پیچشی سیستم یک درجه آزادی
آزمایش مربوط به نحوه دمپ ارتعاشات سیستم ها
آشنایی با نحوه ی بالانس استاتیکی و دینامیکی سیستم
بررسی پارامترهای موثر بر کارکرد دستگاه گاورنر
یافتن سرعت بحرانی شفت دوارو ...