امروز : شنبه بیست و یکم تیر 1399
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


تقاضای انصراف از تحصیل

1-عنوان روش اجرایی:
 انصراف از تحصیل
2-هدف از اجرای روش اجرایی:
بررسی تقاضای دانشجو درمورد انصراف وی از تحصیل
3-خدمت گیرندگان:
 -دانشجو
4-خمت دهندگان:
-کارشناس دانشکده
-معاون آموزشی دانشکده
-مدیر امور آموزشی
-کارشناس آموزش کل
5-مدارک واطلاعات مورد نیاز:
-فرم تقاضا
6-فرم های مورد استفاده:
-فرم تقاضای انصراف از تحصیل
  
  
7-شرح مراحل انجام کار:
 

دریافت فرم تقاضادانشجو
تایید تاریخ درخواستکارشناس دانشکده
به پایان رسیدن مهلت 1ماه وتایید انقضای مهلت بازپس گیریکارشناس دانشکده
تاییدونامه مدیرآموزش برای انجام مراحل تسویه حسابمعاون آموزشی دانشکده
انجام مراحل تسویه حسابدانشجو
دستور صدور حکم انصراف از تحصیلمدیر امور آموزش
صدور حکم ونگهداری از آمارکارشناس آموزش کل
 

-تذکر:
دانشجو میتواند ظرف مدت 1ماه از تاریخ درخواست،انصراف خود را پس بگیرد.
8-مسئولیت ها واختیارات هریک از عوامل اجرایی:
9-قوانین ومقررات:
ماده35 وماده36 آیین نامه آموزشی وزارت علوم
10-نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای روش:
   
تقاضای انصراف از تحصیل
 

تحویل فرم به کارشناس دانشکده تایید تاریخ درخواست

 

شروع
 

 

 
دریافت فرم توسط دانشجو از دانشکده


               تذکر:دانشجو می تواند ظرف مدت 1ماه ازتاریخ درخواست،انصراف خودراپس بگیرد.
 

 
حکم انصراف از تحصیل توسط مدیرامور آموزشی

                                                                      

تایید معاون دانشکده وارسال نامه به مدیرامور آموزشی جهت تسویه حساب دانشجو

 

انقضای مهلت یک ماهه وتایید انصراف  توسط کارشناس دانشکده

 

 
بعد از تكمیل مراحل تسویه حساب

 

                                                                                                                                      تاریخ:.............
دانشگاه صنعتی قم        (فرم تقاضای انصرا ف از تحصیل)                                              شماره:...........
اینجانب....................دانشجوی رشته....................به شماره دانشجویی.........................
دوره روزانه           شبانه           نیمه حضوری        کارشناسی         کارشناسی ارشد       از نیمسال اول/دوم سال تحصیلی......
تقاضای انصراف از تحصیل دارم.
تاریخ درخواست:.......................
                                                                                                                امضای دانشجو
تاریخ درخواست مورد تایید می باشد.
تاریخ و امضای کارشناس دانشکده
 
تذکر:دانشجو می تواند ظرف مدت1ماه ازتاریخ درخواست انصراف خودرا پس بگیرد.


  
 
نظر کارشناس دانشکده
درخواست فوق درتاریخ.............به آموزش دانشکده تحویل داده شده ودر تاریخ...............فرصت یک ماهه بازپس گیری انصراف به پایان رسیده وآقای/خانم...................................جهت بازپس گیری انصراف خود مراجعه ننموده و هیچ تقاضای مکتوبی نیز در این خصوص به آموزش واصل نگردیده است.
 
                                                                                              تاریخ وامضای کارشناس دانشکده
مدیر محترم امور آموزش وتحصیلات تکمیلی
با سلام واحترام،ضمن تایید موارد فوق الذکر،مراتب به همراه فرم تسویه حساب تکمیل شده جهت اقدامات بعدی ایفاد می گردد.
 
                                                                                                        معاون آموزشی دانشکده
کارشناس محترم آموزش کل
با سلام،بر اساس  مراحل طی شده،در خصوص صدور حکم انصراف از تحصیل و نگهداری آمار اقدام فرمایید.
 
                                                                                                 مدیر امور آموزش وتحصیلات تکمیلی
*رونوشت:                -مسئول آموزش دانشکده
 

 
 

منوی سریع