امروز : یکشنبه ششم مهر 1399

حضوروغیاب

حضور در جلسات درس

ماده 14:

حضور دانشجو در تمام جلسات مر بوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند , در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

تبصره 1:

در صورتی که غیبت دانشجو در هردرس بیش از 16/3 باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود , آن درس حذف می شود. در این حال رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست . ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود .

تبصره 2:

غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس , به دلیل حذف و اضافه یا به هر  دلیل دیگر مجاز نسیت و در صورت پیش آمد جزو 16/3 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

غیبت در امتحانات

ماده 15:

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد.

ماده16:

تشخیص موجه  بودن غیبت در جلسات  درس ودر امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است.

 

منوی سریع