امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


شرایط نام نویسی

نام نویسی

ماده 2:

پذیرفته شدگان آزمون ورودی ، موظفند در مهلت هایی كه توسط دانشگاه اعلام می شود ، برای نام نویسی و انتخاب واخد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده 3:

دانشجو موظف است در هر نیمسال ، در زمانی كه دانشگاه اعلام می كند ، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو به این مفهوم است كه در صورت تأخیر و یا عذر موجه ، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد. ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.

تبصره:

دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی ، با دلایل مستند ، به طور مكتوب در اولین ماه بعد ار آغاز هر نیمسال تحصیلی ، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

منع تحصیل همزمان :

ماده 4:

دانشجو در یك زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یك رشته و در هر رشته بیش از یگ گرایش در یك یا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف ، از ادامه تحصیل در یكی از رشته های انتخابی به تشخیص كمیسیون بررسی موارد خاص وزارت ، محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است كلیه هزینه های مربطو به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.

تبصره:

دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) ، از شمول این ماده مستثنا هستند.

تعریف دانشجوی ممتاز، و ضوابط اجرایی این تبصره ، توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی تعیین و ابلاغ می شود.

منوی سریع