امروز : شنبه بیست و یکم تیر 1399
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


تقریب پیشنهاد طرح تحقیقاتی خارج از دانشگاه

عنوان روش اجرایی :
فرایند تقریب پیشنهاد طرح تحقیقاتی خارج از دانشگاه
هدف از اجرای روش اجرایی :
یکی از اهداف عمده و اساسی به خدمت گرفتن نیروهای مشخص و پژوهش و توسعه هر چه بیشتر دانشگاه در زمینه های پژوهشی می باشد.
یکی از اهداف عمده و اساسی به خدمت گرفتن نیروهای مشخص و پژوهشگران تخبه درامر پژوهش و توسعه هر چه بیشتر دانشگاه در زمینه های پژوهشی می باشد .
خدمت دهندگان:
-رئیس دانشگاه،معاون پژوهشی ، مدیر امور پژوهشی ، کارشناس پژوهش، یک عضو هئیات علمی -
مدارک و اطلاعات مورد نیاز :
-طرح پیشنهادی (پروپوزال)
-فهرست طرح های انجام شده قبلی توسط پژوهشگر
-رزومه فردی یا شزکتی
-فرم های مورد استفاده
-فرم درخواست همکاری به عنوان پژوهشگر
-فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال)
-فرم هئیات داوران
تعاریف :
-شورای پژوهشی دانشگاه :
-شورای پژوهشی دانشگاه متشکل از رئیس دانشگاه ،معاون پژوهشی ، مدیر امور پژوهشی ، و یک عضوهئیات علمی است .
مسئولیت های و اختیارات :
رئیس دانشگاه : مسئولیت تائید قراداد را بر عهده دارد .
معاون پژوهشی:مسئولیت تائید مکاتبات را بر عهده دارد .
شورای پژوهشی داتشگاه : مئولیت بررسی پروپزال ها ( طرح های پیشنهادی ) و اظهار نظر در مورد قبول یا رد طرح را بر عهده دارند .
کارشناس امور پژوهشی : مئولیت تهیه مکاتبات و انجام امور مربوط به شورای پژوهشی و تهیه قراداد را برعهده دارد .
مدیر امور پژوهشی : مسدولیت بررسی اولیه پروپزال ها و تطبیق آنها با ائین نامه ها و مقررات مربوطه را بر عهده دارد .
ائین نامه طرح های پیشنهادی دانشگاه صنعتی قم مورد نصویب شورای پژوهشی
کل مدت زمان انجام کار :
زمان انتظار برای دریافت پروپزال ها :
زمان انتظار برای تصویب پروپال ها :
 1-دریافت فراخوان های پژوهشی از دستگاه های اجرایی کارشناس امور پژوهشی در طول سال
2-اعلام نیاز به پژوهشگران مرتبط توسط کارشناس امور پژوهشی . کارشنا س امور پژوهشی در یک ماه
اعلام نیاز بر حسب تشخیص معاون پژوهشی به سه طریق صورت می پذیرد.
الف) اتشار آگهی جذب پژوهشگر در روزنامه های ثیر انتشار
ب) انتشار آکهی بر روی وب سایت دانشگاه
ج)مکاتبه و ارسال نامه به پژوهشگرانی که قبلا شناسایی شده اند .
3-دریافت طرح پیشنهادی متقاضی انجام توسط معاون پژوهشی و ارجاع به کارشناس امور پژوهشی
شرح: طرح پیشنهادی قالب خاصی دارد که روی سایت دانشگاه قرار می گیرد .
4-بررسی اولیه طرح پیشنهادی توسط کارشناس امور پژوهشی
جهت وجود شرایط اولیه یک طرح
5-تهیه نامه برای شورای پژوهشی جهت درخواست
تشکیل شورای پژوهشی
6-تایپ نامه مرحله قبل توسط بیرخانه              دبیرخانه                        1روز
7-دریافت نامه تایپ شده و پاراف آن توسط کارشناس امور پژوهشی و تحویل به معاون پژوهشی
8-ارسال طرح پیشنهادی به منظور بررسی صلاحیت
9-دعوت از اعضاء شورای پژوهشی توسط کارشناس امور پژوهشی
 10-تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی پروپزال اعضای شورای پژوهشی
11-تهیه صورت جلسه شورای پژوهشی و تهیه نامه ای مدیر امور پژوهشی جهت تائید یا اصلاح و رد طرح
12-تایپ پاسخ طرح توسط دبیرخانه
13-دریافت نامه مرله قبل توسط کارشناس امور پژوهشی و تحویل به معاون پژوهشی
14-تائید و ارسال نامه دلایل قبول ، اصلاح یا رد طرح توسط معاون پژوهشی به پژوهشگر
15-ارسال طرح صویب شده به دستگاه های ذی ربط با سربرگ دانشگاه
16-پیگیری تصویب طرح در دانشگاه های ذی ربط
17-ابلاغ به پژوهشگر در صورت تصویب طرح
18-پیگیری انجام طرح توسط پژوهشگر
19-پیگیری گزارشات و بازخورها از دستگاه های اجرایی
  
فلوچارت تصویب پروپوزال

طرح درشورا
اعلام به مجری
اعلام به دستگاه ذی ربط
تنظیم قرارداد جهت انجام
رای اکثریت به تصویب
بایگانی و اعلام به مجری
عدم رای اکثریت
ارسال طرح به هیات داوران
طرح موردتایید است
دریافت طرح اصلاح شده
اعلام به مجری
طرح نیازبه اصلاح دارد
طرح قالب صحیحی دارد
طرح قالب صحیحی ندارد
اعلام به مجری جهت اصلاح
ارجاع پروپوزال به دبیرخانه
ثبت وشماره دردبیرخانه
اعلام وصول طرح به مجری
اعلام فراخوان طرح های تحقیقاتی
انتخاب هیات داوران
 
برای اولیه طرح توسط مدیر امورپژوهشی و کارشناس امور پژوهشی جهت انطباق با موازین
منوی سریع