امروز : جمعه بیستم تیر 1399
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


اخراج دانشجوی مشروط

 
اخراج دانشجوی مشروط

 
ماده 29:
در صورتی كه میانگین نمرات دانشجو در دوره های كارشناسی و  كارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا چهر نیمسال متناوب و در دوره های كاردانی و كارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی ، اعم از متوالی یا متناوب ،كمتر از 12 باشد در هر مرحله ای كه باشد ،  از ادامه تحصیل محروم می شود.
ماده 30:
دانشجویی كه به لحاظ مشروط شدن بیش از حد ،از ادامه تحصیل در دوره كارشناسی محروم
 می شود ، در صورتی كه واحدهای مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجازه با موفقیت گذرانده باشد و میانگین  كل او در این واحدها كمتر از 12 نباشد ، می تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط ، مدرك مرسوم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت كند.
تبصره:
در صورتی كه رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد ، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط ، به یكی از رشته های موجود نزدیك به رشته تحصیلی خود ، در مقطع پایین تر، در آن دانشگاه یا دانشگاده دیگر ، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با رشته جدید و گذراندن واحدهای كمبود ، در آن مقطع فارغ التحصیل شود. بدیهی است كه تطبیق واحدها و تعیین دروس كمبود ، بر عهده گروه آموزشی دانشگه پذیرنده است.
ماده 31:
دانشجویی كه به دلیل مشروط شدن بیش از حد ، از ادامه تحصیل محروم می شود ، در صورت انجام یل لغو تعهداتی كه در دوران تحصیل سپرده است، می تواند برای تحصیل مجدد، در آزمون سراسری شركت كند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد.
دانشگاه پذیرنده می تواند ، واحدهایی را كه دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام نها را بپذیرد.
شمول آیین نامه به دوره كارشناسی ارشد پیوسته
ماده 32:
دانشجوی دوره كارشناسی ارشد پیوسته ، در طول تحصیل تا سقف واحدهای قابل قبول دوره كارشناسی (135 تا 140) تابع مقررات این آیین نامه است و در دروس تخصصی ، پروژه و پایان نامه كه در برنامه مصوب با علامت ستاره مشخص شده اند تابع آیین نامه كارشناسی ارشد ناپیوسته خواهد بود.
 دانشجویی که به علت مشروط شدن یا به هر دلیل دیگر از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم یا منصرف می شود،  در صورتی که حداقل 70 واحد درسی را با نمره قبولی گذرانده باشد، می تواند مدرک کاردانی در همان رشته دریافت کند.
صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته ، یا مجری بودن دانشگاه صادر کننده مدرک کاردانی صورت می گیرد.(شماره 22220/2 مورخ 1/12/81)
 
منوی سریع