امروز : سه شنبه هشتم مهر 1399

اهداف دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

·        نظارت و پیگیری در اجرای بهینه  بخشنامه ­ها  و آیین نامه ­ها

·        شناسایی دانشجویان استعداهای درخشان دانشگاه

·        جذب دانشجویان استعدادهای برتر دانشگاه و اجرای برنامه­ هایی جهت حفظ آنان

·        برنامه­ریزی و اجرای برنامه­ هایی به منظور هر چه شکوفاتر شدن دانشجویان استعدادهای برتر

·        هماهنگی برای تشکیل جلسات شورای استعداهای درخشان دانشگاه

·        اجرای مصوبات شورای استعدادهای درخشان دانشگاه

منوی سریع