امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403

شرایط ورود

ماده 1:

 شرایط ورود در دوره های كاردانی ، لیسانس (پیوسته و ناپیوسته) كارشناسی ارشد پیوسته و دوره های دكتری عمومی  پزشكی ، دارو سازی ، دندانپزشكی و دامپزشكی ، اعم از دوره های روزانه و شبانه به شرح زیر است:

مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری كشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .

داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج كشور، مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش  (با توجه به نظام جدید آمورش متوسطه ) یا برابر آن برای آموزشهای حوزوی (مطابق مصوبات  شورای عالی انقلاب فرهنگی )  و یا داشتن گواهینامه دوره كاردانی برای ورود به دوره كارشناسی نا پیوسته كه حسب مورد به تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد.

پذیرفته شده در آزمون ورودی

سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی كه از طریق مراجع ذیربط صادر می شود.

منوی سریع