امروز : پنجشنبه دوم بهمن 1399
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


آموزش های الکترونیکی انجمن های علمی و کانونهای فرهنگی و هنری


انجمن علمی عمران

زمان نام استادنام درس
98/12/27-99/01/15
ساعت 15 تا 19
اضمانیامیرAutoCAD
98/12/27-99/01/15
ساعت 9:00 تا 13:30
اضمانیامیرETABS
99/01/05-99/01/15
ساعت 13:30 تا 14:30
البرزیمحمدامینآموزش مقدماتی معامله در بورس و بازار سرمایه
 پنج شنبه و جمعه ساعت 15 تا 16:30 اضمانی امیر  Revitآموزش مقدماتی نرم افزار
پنج شنبه و جمعه ساعت 17 تا 18:30اضمانی  امیرآموزش و تفسیر استاندارد 2800

انجمن علمی فیزیک

زمان نام استادنام درس
99/01/10
ساعت 18 تا 21
نائیهسعیدوبیناردستاوردهای انقلاب کوانتومی دوم

انجمن علمی صنایع
زمان نام استادنام درس
99/01/09-99/01/12
ساعت 16 تا 20
حیدریسجاد               آموزش متلب              
99/01/10
ساعت 19 
مرجانیمحمدرضاBISTRIBUTION GAMEآموزش
99/01/27
ساعت 15 تا 18
کاظمی صبورمهندسGamsآموزش نرم افزار
99/02/04-99/02/05-99/02/11-99/02/12
ساعت 15 تا 18
کاظمی صبورمهندسآموزش اکسل

کانون همیاران سلامت
زمان نام استادنام درس
99/01/13
ساعت 20
سرکار خانم برزگرمحسن نصیریدور همی مجاری نقد فیلم
99/01/22
ساعت20
سرکار خانم برزگرمحسن نصیریمهندسی ارتباط

انجمن علمی انرژی
زمان نام استادنام درس
پنجشنبه و جمعه مورخ 21 و 22 فروردین
ساعت 12 الی 14
علوی  امیرحسینRETscreen آموزش نرم افزار

انجمن علمی فیزیک مهنذسی
زمان نام استادنام درس
پنجشنبه 21 فروردین
ساعت 18
 محمدی مهناز وبینار جذابیت های نانو ونانو در ایران

 انجمن علمی مکانیک

زمان نام استادنام درس
99/02/17
ساعت 21 الی 22:30
99/02/18,19
 ساعت 15:30الی 22:30 
   وبینار دانش آموختگان و دانشجویان مهندسی مکانیک
منوی سریع