امروز : پنجشنبه دوم بهمن 1399
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


آموزش های الکترونیکی گروه معارف

 آموزش های الکترونیکی گروه معارف


زماننام استاد نام درس
شنبه 08:00 - 10:00 کلاس201 **اميديان دهنوسعيددانش خانواده و جمعيت
شنبه 10:00 - 12:00 کلاس201 **پاشايينرجس خاتوندانش خانواده و جمعيت
شنبه 10:00 - 12:00 109 **اميديان دهنوسعيدانديشه اسلامي 1
شنبه 13:30 - 15:30 109 **اسلامي کنارسريحامدآشنايي با قانون اساسي
شنبه 15:30 - 17:30 109 **اسلامي کنارسريحامد(انديشه سياسي امام خميني (ره
شنبه 17:30 - 19:30 کلاس201 **فخرالاسلام طباطباييسيدمحمودتاريخ تمدن اسلامي
شنبه 15:30 - 17:30 کلاس201 **محمدپورعليانديشه اسلامي 1
شنبه 17:30 - 19:30 کلاس201 **محمدپورعليانديشه اسلامي 1
يکشنبه 10:00 - 12:00قربانی مبینحمید رضاانديشه اسلامي 1
يکشنبه 08:00 - 10:00قربانی مبینحمید رضاانسان در اسلام
يکشنبه 13:30 - 15:30قربانی مبینحمید رضاانديشه اسلامي 2
يکشنبه 08:00 - 10:00اميديان دهنوسعيدانديشه اسلامي 2
يکشنبه 10:00 - 12:00اميديان دهنوسعيدانسان در اسلام
يکشنبه 13:30 - 15:30زارعمحمدتاريخ تمدن اسلامي
يکشنبه 15:30 - 17:30زارعمحمدتاريخ تحليلي صدر اسلام
يکشنبه 17:30 - 19:30زارعمحمدتاریخ امامت
يکشنبه 08:00 - 10:00حسینیسید محسنانقلاب اسلامي ايران
دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس201 **اميديان دهنوسعيددانش خانواده و جمعيت
دوشنبه 13:30 - 15:30 109 **توسلي خواه سعيدحقوق اجتماعي و سياسي در اسلام
دوشنبه 15:30 - 17:30 109 **رضايي شريف آباديحسينحقوق اجتماعي و سياسي در اسلام
دوشنبه 08:00 - 10:00 109 **حيادرجوادانديشه اسلامي 2
دوشنبه 10:00 - 12:00 109 **حيادرجواددانش خانواده و جمعيت
دوشنبه 17:30 - 19:30 کلاس201 **توسلي خواهسعيدانديشه اسلامي 1
دوشنبه 17:30 - 19:30 109 **رضايي شريف آباديحسينانديشه اسلامي 2
دوشنبه 15:30 - 17:30 کلاس201 **توسلي خواهسعيدانسان در اسلام
دوشنبه 13:30 - 15:30 کلاس201 **رضايي شريف آباديحسين     انسان در اسلام
سه شنبه 17:30 - 19:30 کلاس201 **زارعمحمدتاريخ تمدن اسلامي 
سه شنبه 10:00 - 12:00 کلاس201 **اميديان دهنوسعيددانش خانواده و جمعيت
سه شنبه 13:30 - 15:30 109 **ميرزائيسجادآيين زندگي
سه شنبه 17:30 - 19:30 109 **ميرزائيسجادفلسفه اخلاق
سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس201 **اميديان دهنوسعيددانش خانواده و جمعيت
سه شنبه 08:00 - 10:00   کلاس 109 **اسديسيدمحمدجوادتفسير موضوعي قرآن
سه شنبه 10:00 - 12:00 109 **اسديسيدمحمدجوادتفسير موضوعي نهج البلاغه
سه شنبه 13:30 - 15:30 کلاس201 **زارعمحمدتاريخ امامت
سه شنبه 15:30 - 17:30 کلاس201 **ميرزائيسجاداخلاق اسلامي
چهارشنبه 15:30 - 17:30 109 **ميرزائيسجادانديشه اسلامي 1
چهارشنبه 15:30 - 17:30 کلاس201حسينيسيدمحسنآشنايي با قانون اساسي
چهارشنبه 08:00 - 10:00 کلاس201حسينيسيدمحسنفلسفه اخلاق
چهارشنبه 10:00 - 12:00 کلاس201حسينيسيدمحسنآيين زندگي
چهارشنبه 13:30 - 15:30 کلاس201حسينيسيدمحسنانقلاب اسلامي ايران
شنبه 13:30-15:30محمد پورعلی تفسیر موضوعی قرآن
یکشنبه15:30-17:30بابامیر مسیحتفسیر موضوعی قرآن
یکشنبه 17:30-19:30بابامیر مسیحتفسیر موضوعی نهج البلاغه
 سه شنبه 15:30-17:30زارعمحمدتاریخ تحلیلی
منوی سریع