امروز : سه شنبه هفتم بهمن 1399
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


آموزش های الکترونیکی دانشکده علوم پایه

 آموزش های الکترونیکی دانشکده علوم پایه

زمان نام استادنام درس
شنبه 08:00 - 10:00 کلاس104 سليمانيمهدينانوساختارها
شنبه 13:30 - 15:30 کلاس102 قلندريمحبوبهسيستم هاي تشخيصي پلاسما
شنبه 10:00 - 12:00 کلاس102 ** يکشنبه 13:30 - 15:30 کلاس104 باغشيخي مفردمصطفيمباني انتگراسيون فرآبند
يکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس107 مشکوه الساداتسيدمحمدهاديشيمي 2
شنبه 13:30 - 15:30 کلاس104 ** يکشنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00 کلاس104 باغشيخي مفردمصطفياصول کار نيروگاه هاي حرارتي
يکشنبه 13:30 - 15:30 کارگاه مرکزي کامپيوتر 2 ** دوشنبه 13:30 - 15:30 کارگاه مرکزي کامپيوتر 2سليمانيمهديکامپيوتر 2
شنبه 17:30 - 19:30 کلاس102 ** دوشنبه (هفته زوج) 17:30 - 19:30 کلاس102 لطيفي شاهاندشتيانوشهانتقال گرما
شنبه 15:30 - 17:30 کلاس102 ** دوشنبه 15:30 - 17:30 کلاس103 لطيفي شاهاندشتيانوشهمکانيک کوانتوم 1
يکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس103 ** دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس104 قلندريمحبوبهپلاسما 1
یکشنبه 15:30 - 17:30 کلاس102 ** دوشنبه 15:30 - 17:30 کلاس108آل عمراني نژادسيدمحمدعليمعادلات ديفرانسيل
یکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس108 ** دوشنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00 کلاس101زارعمحمدحسينفیزیک 2گروه 4
يکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس102 ** دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس102زارعمحمدحسينرياضي فيزيک 2
دوشنبه 10:00 - 12:00لطيفي شاهاندشتيانوشهزبان تخصصي
دوشنبه 10 تا 12 (هفته زوج) دوشنبه 13.30 تا 15.30فهیمینویدسیستم های انرژی 1
شنبه 08:00 - 10:00 کلاس105 ** شنبه 10:00 - 12:00 کلاس104کریمیسمیهسيستم هاي توليد پلاسما
یکشنبه 15:30 - 17:30 کلاس107 ** يکشنبه 17:30 - 19:30 کلاس107کریمیسمیهديناميک مهندسي
دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس106 ** دوشنبه 13:30 - 15:30 کلاس106کریمیسمیهاپتيک 2
يکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس105 ** دوشنبه 13:30 - 15:30 کلاس102محمدیمهنازفيزيک 2
يکشنبه 17:00 - 19:00  **یکشنبه 19:00 - 21:00مهدیمحمدرسم فنی
دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس101 ** سه شنبه 13:30 - 15:30 کلاس102 محمدیمهنازفیزیک2
دوشنبه (هفته فرد) 13:30 - 15:30 کلاس103 ** چهارشنبه 15:30 - 17:30 کلاس101 لطيفي شاهاندشتيانوشهفيزيک 2
سه شنبه 13:30 - 15:30 کلاس103 ** سه شنبه 17:30 - 19:30 کلاس103 باغشيخي مفردمصطفياستاتيک
سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس106 ** سه شنبه 10:00 - 12:00 کلاس106نائیهسعیداپتيک1
سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس105 ** چهارشنبه (هفته زوج) 13:30 - 15:30 کلاس104 مشکوهالساداتسيدمحمدهاديشيمي آلي2
سه شنبه 15:30 - 17:30 کلاس107 ** سه شنبه 17:30 - 19:30 کلاس107 مشکوهالساداتسيدمحمدهاديشيمي دارويي پيشرفته
چهارشنبه 16:30 - 17:30 کلاس107 ** چهارشنبه 17:30 - 19:30 کلاس107 مشکوهالساداتسيدمحمدهاديشيمي آلي صنعتي
چهارشنبه 13:30 - 15:30 کلاس107 ** چهارشنبه 15:30 - 16:30 کلاس107 حسن خانياسداللهاسترئوشيمي
چهارشنبه 08:00 - 12:00 کلاس103 کریمیسمیهرياضي فيزيک 1
چهارشنبه 08:00 - 10:00 بابایاررازلیقیبهمنمحاسبات عددی
دوشنبه 13:30 تا 15:30 و سه‌شنبه 15:30 تا 17:30 بابایاررازلیقیبهمنریاضی ۲ عمومی
دوشنبه 08:00 -10:00 ،سه شنبه 08:00 - 10:00   بابایاررازلیقیبهمناحتمال مهندسی
سه شنبه 13:30 تا 15:30 ،چهارشنبه 13:30 تا 15:30بابایاررازلیقیبهمنمعادلات دیفرانسیل
شنبه 10:00 - 12:00 کلاس105 زارعمحمدحسينابر رسانايي
 یکشنبه 15:30 - 17:30 کلاس106 ** يکشنبه 17:30 - 19:30 کلاس106  عطارزادهعلیمکانيک سيالات 
چهارشنبه 10:00 - 12:00 کلاس102 ** چهارشنبه 13:30 - 15:30 کلاس102 رحمتیحمیدهفيزيک 2
دوشنبه 15:30 - 17:30 کلاس105 ** دوشنبه 17:30 - 19:30 کلاس101 رحمتیحمیدهفیزیک2
شنبه 08:00 - 10:00  ** دوشنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00زارعمحمدحسينفیزیک2 گروه 1
 شنبه ها 13:30 تا 15:30 و دوشنبه ها 13:30 تا 15:30محمدیمجیدمباحث ویژه مهندسی انرژی
شنبه 13:30 - 15:30 ** يکشنبه 10:00 - 12:00 ** دوشنبه 08:00 - 10:00سلیمانیمهدیآزمایشگاه فیزیک حالت جامد
یکشنبه 13:30 - 15:30 ** دوشنبه 13:30 - 15:30 ** دوشنبه 15:30 - 17:30 قلندريمحبوبهآزمایشگاه پلاسما
يکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس104 ** دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس103قلندريمحبوبهالکترومغناطيس 1
شنبه ساعت 17:30 الی 19:30 و یکشنبه 10 الی 12حیدریهادیمبانی تجدیدپذیر
شنبه ساعت 15:30 الی 17:30 و یکشنبه 8 الی 10حیدریهادیانرژی خورشیدی
سه شنبه ساعت 13:30 الی 15:30 و 17:30 الی 19:30حیدریهادیترمودینامیک 2
يکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس105 ** يکشنبه 13:30 - 15:30 کلاس106 محمدیمهنازفيزيک حالت جامد1
شنبه 08:00 - 10:00 کلاس101 ** يکشنبه (هفته زوج) 15:30 - 17:30 کلاس103 **محمدیمجیدمميزي انرژي
شنبه 08:00 - 10:00 کلاس102 ** يکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس102 **فرنامبهنازریاضی1
شنبه 10:00 - 12:00 کلاس101 ** يکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس108 **فرنامبهنازمعادلات ديفرانسيل
شنبه 15:30 - 17:30 کلاس105 ** شنبه 17:30 - 19:30 کلاس105 **عباديروح اللهاقتصاد انرژي
شنبه 10:00 - 12:00 کلاس108 ** يکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس101 **فرمانیمحمدرضامعادلات ديفرانسيل
شنبه 15:30 - 17:30 کلاس108 ** يکشنبه 15:30 - 17:30 فرمانیمحمدرضامعادلات ديفرانسيل
شنبه 13:30 - 15:30 کلاس101 ** يکشنبه 13:30 - 15:30 کلاس101 **مسلمیفاطمهرياضي 2
شنبه 13:30 - 15:30 کلاس108 ** يکشنبه 08:00 - 10:00 فرمانیمحمدرضارياضي 2
شنبه 15:30 - 17:30 کلاس101 ** يکشنبه 17:30 - 19:30 کلاس101 مسلمیفاطمهاحتمال مهندسي
يکشنبه 13:30 - 15:30 کلاس108 ** دوشنبه 13:30 - 15:30 قربانیمهرزادرياضي 2
يکشنبه 15:30 - 17:30 کلاس105 ** دوشنبه 13:30 - 15:30 پورقاسمیانحسینزبان خارجه
يکشنبه 13:30 - 15:30 کلاس102 ** دوشنبه 15:30 - 17:30پورقاسمیانحسینزبان خارجه
يکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس106 ** سه شنبه 17:30 - 19:30 پورقاسمیانحسینزبان خارجه
 يکشنبه 15:30 - 17:30 کلاس104 ** دوشنبه 15:30 - 17:30 کلاس104  لواییلیلا  فيزيک 1
يکشنبه 13:30 - 15:30 کلاس105 ** سه شنبه 13:30 - 15:30 کلاس101  خسرویبهمن رياضي 2
يکشنبه 15:30 - 17:30 کلاس105 **  دوشنبه 15:30 - 17:30   خسرویبهمن ریاضی2
يکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس202 ** دوشنبه 10:00 - 12:00  خسرویبهمن رياضيات مهندسي
يکشنبه 15:30 - 17:30 قربانیمهرزادمحاسبات عددي
دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس106 ** دوشنبه 15:30 - 17:30 کلاس106 محمدیمجیدانتقال حرارت
دوشنبه 17:30 - 19:30 کلاس103 ** سه شنبه 17:30 - 19:30 قربانیمهرزادحل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي (P.D.E)
دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس108 ** چهارشنبه 10:00 - 12:00 قربانیمهرزادرياضي 2
دوشنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 کلاس105 ** چهارشنبه 15:30 - 17:30 کلاس102پورقاسمیانحسینزبان خارجه
دوشنبه 17:30 - 19:30 کلاس105 ** سه شنبه 15:30 - 17:30 کلاس108 آل عمراني نژادسيدمحمدعليرياضي 2
دوشنبه 15:30 - 17:30 کلاس107 ** سه شنبه 15:30 - 17:30 فرنامبهنازآناليز عددي پيشرفته
دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس104 ** سه شنبه 15:30 - 17:30 کلاس104 لواییلیلافيزيک 2
دوشنبه (هفته فرد) 08:00 - 10:00 کلاس108 ** سه شنبه 08:00 - 10:00 فرنامبهنازرياضيات مهندسي
سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس103 ** سه شنبه 13:30 - 15:30 لواییلیلامکانيک تحليلي 1
سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس104 ** سه شنبه 13:30 - 15:30 ميره ايسيده اکرمفيزيک 1
سه شنبه 13:30 - 15:30 کلاس202 ** چهارشنبه 13:30 - 15:30 قربانیمهرزادرياضي 1
 دوشنبه 15:30 - 17:30 کلاس101 ** سه شنبه 15:30 - 17:30  خسرویبهمن معادلات ديفرانسيل
 سه شنبه 17:30 - 19:30  خسرویبهمن محاسبات عددی
سه شنبه 15:30 - 17:30 کلاس105 ** چهارشنبه 08:00 - 10:00 کلاس101 **پورقاسمیانحسینزبان خارجه
سه شنبه (هفته فرد) 13:30 - 15:30 کلاس105 ** چهارشنبه 13:30 - 15:30 کلاس101 **پورقاسمیانحسینزبان خارجه
سه شنبه 15:30 - 17:30محمدیمجیدآزمايشگاه مکانيک سيالات
سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس102 ** چهارشنبه 08:00 - 10:00 کلاس102 **قربانیمهرزادمعادلات ديفرانسيل
چهارشنبه 08:00 - 10:00 کلاس107 ** چهارشنبه 10:00 - 12:00 کلاس107 **ربیعیخدیجهشيمي هتروسيکل
چهارشنبه 15:30 - 17:30 کلاس103 ** چهارشنبه 17:30 - 19:30 کلاس103 **عباديروح اللهاقتصادسنجي
 يکشنبه 15:30 - 17:30 فهیمی نیامحمد آثار زیست محیطی انرژی
سه شنبه 08:00 - 10:00باغشیخیمصطفیآز سیالات
منوی سریع