امروز : جمعه چهارم مهر 1399
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


آموزش های الکترونیکی دانشکده فنی و مهندسی

 آموزش های الکترونیکی دانشکده فنی و مهندسی

زمان نام استادنام درس
شنبه 10:00 - 12:00 کلاس302 *محمديمحسنشيمي فيزيک پليمرها
* شنبه 13:30 - 15:30 کلاس302 **
شنبه 08:00 - 10:00 کلاس309 *بختياري دوستروح الهسازه هاي بتن ارمه 2
* دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس309 **
شنبه 15:30 - 17:30 کلاس309 *محمدنژادبايرامعليهيدروليک و آزمايشگاه
* چهارشنبه ساعت 18 تا 20 کلاس309 **
شنبه 13:30 - 15:30 کلاس 402 صفدريانرسولپلاستيسيته عملي وتغيير شکل فلزات
** شنبه 15:30 - 17:30 کلاس301 **
شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 402 *صفدريانرسولشکل دادن فلزات
* شنبه 10:00 - 12:00 کلاس 402 **
شنبه 10:00 - 12:00 کلاس305 **بدرلوبيت الهسازه هاي فولادي 2
شنبه 17:30 - 19:30 کلاس309 **بختياري دوستروح الهمقررات ملي ساختمان
شنبه 13:30 - 15:30 کلاس304 *خادم زاده يگانهجعفرشکل دهي پيشرفته پليمرها
* پنج شنبه (هفته زوج) 15:30 - 17:30 کلاس304 **
شنبه 08:00 - 10:00 کلاس305 *بدرلوبيت الهسازه هاي فولادي 1
* يکشنبه 17:30 - 19:30 کلاس305 **
شنبه 13:30 - 15:30 کلاس306 *راستيجوادجوشکاري
 پنج شنبه  13:30 - 15:30 کلاس 402 **
شنبه 13:30 - 15:30 کلاس309 *جيريايي شراهيمرتضيمدلسازي رفتار خاک
* شنبه 18:30 - 19:30 کلاس305 **
شنبه 08:00 - 10:00 کلاس308 محمدنژادبايرامعلياصول مهندسي آلودگي هوا
** شنبه 13:30 - 14:30 کلاس308 **
شنبه 13:30 - 15:30 کلاس305 بدرلوبيت الهاصول مهندسي زلزله و باد
 يکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس305 **
شنبه 10:00 - 12:00 کلاس308 *محمدنژادبايرامعليارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني
شنبه 14:30 - 15:30 کلاس308 **
شنبه 15:30 - 17:30 کلاس305 جيريايي شراهيمرتضيلرزه شناسي و مهندسي زلزله
شنبه 17:30 - 18:30 کلاس305 **
شنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 کلاس304 **  پنج شنبه  08:00 - 10:00خادم زاده يگانهجعفرمهندسي الاستومر
شنبه 15:30 - 17:30 کلاس308 *کريميعبدالرضاطراحي تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب
يکشنبه 15:30 - 16:30 کلاس309 **
شنبه 08:00 - 10:00 کلاس302 محمديمحسنانتقال حرارت
دوشنبه 13:30 - 15:30 کلاس304 **
شنبه 10:00 - 12:00 کلاس309 *بختياري دوستروح الهسازه هاي بتن ارمه 1
دوشنبه 15:30 - 17:30 کلاس309 **
شنبه 13:30 - 15:30 کلاس301 ** دوشنبه 12:00 - 13:30 کلاس 402طالبي توتيمصطفيمکانيک مواد مرکب پيشرفته
شنبه 15:30 - 17:30 کلاس306 ** پنج شنبه 15:30 - 17:30 کلاس 402راستيجوادتحليل تجربي تنش
يکشنبه 13:30 - 15:30 کلاس304 ** يکشنبه (هفته فرد) 15:30 - 17:30عزیزیعلیررضا  خواص مهندسي پليمر ها
يکشنبه 13:30 - 15:30 کلاس301 ** دوشنبه 13:30 - 15:30 کلاس301صاحبيمهديانتقال حرارت 1
يکشنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00 *دوشنبه 15:30 - 17:30 کلاس304 **عزيزيعليرضامهندسي کامپوزيت
يکشنبه 13:30 - 15:30 کلاس 402 ** يکشنبه 15:30 - 16:30 کلاس 402عامل سخيمسعودمهندسي پي پيشرفته
پنج شنبه 10:00 - 12:00 کلاس308 **پنج شنبه 15:30 - 17:30 کلاس308صاحبيمهديجريان ميکرو و نانو
يکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس309 **دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس309جيريايي شراهيمرتضيمکانيک خاک
يکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس 402 ** يکشنبه 16:30 - 17:30 کلاس 402عامل سخيمسعودروش اجزاء محدود
يکشنبه 13:30 - 15:30 کلاس305 **بدرلوبيت الهتکنولوژي بتن
يکشنبه 17:30 - 19:30 کلاس309 **جيريايي شراهيمرتضياصول مديريت ساخت
يکشنبه 17:30 - 19:30 کلاس302 ** دوشنبه 17:30 - 19:30 کلاس304هاشميسيدجعفرمقاومت مصالح 1
شنبه 08:00 - 10:00 کلاس306 ** پنج شنبه 13:30 - 15:30 کلاس306قنبریجعفرتئوري الاستيسيته 1
شنبه 10:00 - 12:00 کلاس301 **يکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس306 **قنبریجعفرمقدمه اي براجزاي محدود
يکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس306 ** دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس306قنبریجعفرطراحي اجزا 2
يکشنبه 15:30 - 17:30 کلاس301قنبریجعفرزبان تخصصي مکانيک
يکشنبه 15:30 - 17:30 کلاس303 **يکشنبه 17:30 - 19:30 کلاس303مرجانیمحمدرضااصول شبيه سازي
چهارشنبه 08:00 - 11:00مرجانیمحمدرضانظریه صف
دوشنبه 15:30 - 17:00  سه شنبه 10:00 - 12:00فداییمحمددینامیک
شنبه 10:00 الی12:00،پنج شنبه 8 الی 10:00فداییمحمدورق و پوسته
سه شنبه 13:30 الی 15:30
سه شنبه 15:30 الی 17
فداییمحمدمواد مرکب
دوشنبه 15:30 - 17:00کریمیعبدالرضامهندسی محیط زیست
سه شنبه 16:30 الی 19کریمیعبدالرضااصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب
 شنبه 08:00 - 10:00 کلاس304 ** يکشنبه (هفته فرد) 10:00 - 12:00 نجفی محسنمدلسازي سيستمهاي پليمري
 شنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00 کلاس304 ** شنبه 15:30 - 17:30  نجفی محسنمهندسي فرآيند پليمريزاسيون
دوشنبه 15:30-17:30، دوشنبه 19:30-17:30جیریایی شراهیزهراطرح و اقتصاد در صنعت پلیمر
دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس302 ** سه شنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00 عزیزیعلیرضاترموديناميک مهندسي
 پنج شنبه  12-10،  پنج شنبه (هفته های فرد) 17:30-15:30نژاد ابراهیمعاطفهفیزیک رنگ و مبانی ظاهر اشیا

یکشنبه 15:30-13:30، یکشنبه (هفته های فرد) 17:30-15:30

نژاد ابراهیمعاطفهمبانی پوشش های آلی
دوشنبه 12-10پور محمدیمحمدعلیروش های اندازه گیری کمیت های مهندسی
دوشنبه (هفته فرد) 10-8، دوشنبه 15:30-13:30پور محمدیمحمدعلیمهندسی واکنشهای شیمیایی
سه شنبه (هفته فرد) 12-10، سه شنبه 15:30-13:30پور محمدیمحمدعلیاصول محاسبات فرایندها
دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس308عامل سخيمسعودمهندسی پی

يکشنبه 10:00 - 12:00 کلاس301 ** دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس301

راستیجوادطراحي اجزا 1

دوشنبه 13:30 - 15:30 کلاس305 ** سه شنبه 13:30 - 15:30 کلاس305

هاشمیسید جعفرتحليل سازه ها 1

دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس305 ** سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس305

هاشمیسید جعفراستاتيک

سه شنبه 10:00 - 12:00 کلاس103 **

عامل سخيمسعوداصول مهندسي تونل

سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس308 ** سه شنبه 10:00 - 12:00 

طالش بهراميحميدرضاترموديناميک پيشرفته

سه شنبه 13:30 - 15:30 کلاس301 ** سه شنبه 15:30 - 17:30

 طالش بهرامي حميدرضا مکانيک سيالات 1

سه  شنبه 08:00 - 10:00 کلاس 402 **

بختياري دوستروح الهمتره و بر اورد پروژه

شنبه 8 - 10   ، دوشنبه 8 - 10

طالبي توتيمصطفیاستاتیک

دوشنبه 15:30۰ - 17:30، سه شنبه 10:00 - 12:00

طالبي توتيمصطفیدینامیک ماشین

سه شنبه‌ها ساعت 16.30 الی 19:30  ،  چهارشنبه‌ها ساعت 16.30 الی 19.30

رضایی نورجلالسیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار

دوشنبه‌ها ساعت 16.30 الی 19.30

اکبریامیرحسینتحقیق در عملیات 1
سه شنبه 10:00 - 12:00 کلاس309 ** سه شنبه (هفته زوج) 15:30 - 17:30 کلاس304 **بختياري دوستروح الهديناميک
سه شنبه 13:30 - 15:30 کلاس309 **بختياري دوستروح الهروش هاي اجرايي ساختمان
سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس301 ** چهارشنبه 10:00 - 12:00 کلاس306 مومنپورمحمدحسين مکانيک سيالات 2
سه شنبه 10:00 - 12:00 کلاس 402 ** چهارشنبه 08:00 - 10:00 مومنپورمحمدحسين ديناميک گازها
چهارشنبه 08:00 - 10:00 کلاس305 ** چهارشنبه 10:00 - 12:00 کلاس305هاشمیسيدجعفرتحليل سازه ها2
چهارشنبه 08:00 - 10:00متینزهرامقاومت مصالح2
دوشنبه 10:00 - 12:00 ،چهارشنبه 10:00 - 12:00بابایاررازلیقیبهمنریاضی ۲ صنایع
شنبه 17:30 - 19:30  ،يکشنبه 17:30 - 19:30حسین پورکمیلکنترل اتوماتیک
یکشنبه 11:00 - 12:00 کلاس309 ** يکشنبه 13:30 - 15:30 کلاس309عطارزادهعلیهيدرولوژي پيشرفته
يکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس305عطارزادهعلیهيدرولوژي مهندس
يکشنبه 10:00 - 11:00 کلاس309 ** دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس308عطارزادهعلیمکانيک سيالات
چهارشنبه 13:30 - 17:30 کلاس308متینزهراارتعاشات مکانيکي
يکشنبه 13:30 - 15:30 کلاس306 يکشنبه 15:30 - 17:30 کلاس306متینزهرامقاومت مصالح1
چهارشنبه 10:00 - 13:00 کلاس نقشه کشي صنعتيمتینزهرانقشه کشي صنعتي 2
شنبه 08:00 - 10:00  شنبه 10:00 - 12:00حاجی زادهفاضلسيستمهاي پرداخت حقوق و دستمزد
دوشنبه ها ساعت 8 تا 10حاجی زادهفاضلاقتصادعمومي ٢
دوشنبه ها ساعت 10 تا 12حاجی زادهفاضلاصول بازاريابي
 جمعه ها 8 تا 12حاجی زادهفاضلمديريت دانش
شنبه 13:30 - 15:30 کلاس303 ** شنبه 15:30 - 16:30 کلاس307نامدارمحمدرضاطرحريزي واحدهاي صنعتي
دوشنبه 13:30 - 15:30 کلاس303 ** دوشنبه 15:30 - 16:30 کلاس303 نامدارمحمدرضامديريت و کنترل پروژه
شنبه 15:30 - 18:30 کلاس نقشه کشي صنعتيمهدیمحمدنقشه کشي صنعتي
شنبه 08:00 - 10:00 * شنبه 10:00 - 12:00 
خاکبازاناحسانکنترل کيفيت آماري
يکشنبه 10:00 - 12:00 ** يکشنبه 13:30 - 15:30 کلاس303 **حوريان طبرستانيمليکابرنامه ريزي توليد
يکشنبه 08:00 - 10:00 کلاس301 ** دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس306 **محسنیمهدیمقدمه اي بر سيالات محاسباتي
پنج شنبه 13:30 - 15:30 کلاس308 ** سه شنبه 13:30 - 15:30 کلاس308 محسنیمهدیتوربولانس
يکشنبه 15:30 - 17:30 کلاس305 **جيريايي شراهیزهرااقتصاد مهندسی
يکشنبه 13:30 - 15:30 کلاس205 ** دوشنبه 08:00 - 10:00 کلاس205 **ابراهیمیحسینمباني مهندسي برق 2
پنج شنبه  (هفته زوج) 08:00 - 10:00  پنج شنبه 10:00 - 12:00 حاجي باقريانمهديمباني طراحي و انتگراسيون فرآيندها
دوشنبه 17:30 - 19:30 کلاس305 **زنجيراني فراهانيحسينرو سازي راه
دوشنبه 15:30 - 17:30 کلاس305 **زنجيراني فراهانيحسينپروژه راه سازي
دوشنبه 08:00 - 10:00 کارگاه عمران **بدرلوبیت الهپروژه سازه هاي فولادي
دوشنبه 10:00 - 12 کارگاه عمران **بدرلوبیت الهپروژه سازه هاي فولادي
دوشنبه 15:30 - 17:30 سمينار ** سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس306 **محسنیمهدیطراحي سيستم هاي تبريد و سردخانه
 دوشنبه 10:00 - 12:00 کلاس307 ** دوشنبه 13:30 - 14:30 کلاس307 محمدی خشوئي قربانعلی ارزيابي کارو زمان
پنج شنبه ها ساعت 15تا 17موذنيحانيهمدل هاي احتمالي و تئوري صف
سه شنبه 17:30 - 19:30 کلاس306 ** حاج غفاريحميد شناخت فلزات صنعتي
سه شنبه 13:30 - 15:30 کلاس307 ** سه شنبه 15:30 - 16:30عبدزاده ضيابريبهناماقتصاد مهندسي
سه شنبه (هفته فرد) 15:30 - 17:30  سه شنبه 17:30 - 18:30 شفيعي دارابيسيداحمدانرژي و توسعه پايدار
سه شنبه 10:00 - 12:00 کلاس302 ** چهارشنبه 08:00 - 10:00 فضل اللهي قمشيعليرضاترموديناميک 2
سه شنبه 08:00 - 10:00 کلاس303 ** سه شنبه 10:00 - 12:00 معراج محمديحميده آمار مهندسي
سه شنبه 13:30 - 15:30 کلاس303 ** سه شنبه 15:30 - 16:30 محمدي خشوئيقربانعليبرنامه ريزي عدد صحيح
سه شنبه 16:30 - 18:30 کلاس309 ** عالي پوراحمداصول مديريت و تئوري سازمان
چهارشنبه 13:30 - 15:30 ** بختياري دوستروح الهپروژه سازه هاي بتن ارمه
چهارشنبه 11:00 - 12:00 کلاس307 ** چهارشنبه 13:30 - 15:30اسماعيليحميدرضااستاتيک و مقاومت مصالح
چهارشنبه 11:00 - 12:00 کلاس 402 ** چهارشنبه 13:30 - 15:30  محمدي خشوئيقربانعليتئوري توالي عمليات
دوشنبه 17:30 - 19:30 کلاس307 ** چهارشنبه 17:30 - 19:30اکبریامیرحسینبرنامه نويسي کامپيوتر
سه شنبه: 13:30 الی 16:30مهدیمحمد نقشه کشی صنعتی 2
دوشنبه 13:30_15:30همتیشهاب الدینطراحی معماری و شهرسازی
دوشنبه: 17:30-19:30شالفروشمجیدراه سازی
چهارشنبه: 15:30-17:30فراهانیعلینقشه برداری1 و عملیات
چهارشنبه 13:30 الی 15:30 و 15:30 الی 17:30ابراهیمیحسین
یکشنبه: 15:30-19:30محبتیمحمدرضا
 
منوی سریع