امروز : سه شنبه پنجم مرداد 1400

نظام آموزشی

تعریف واحد درسی

ماده 5 : آموزش در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام واحدی است .

در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحد های آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس ، به همان درس محدود است .

 هر واحد درس ، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 17 ساعت ، عملی یا آزمایشگاهی 34 ساعت ، کارگاهی یا عملیات میدانی 51 ساعت ، کار آموزی و کار ورزی یا کار در عرصه 68 ساعت ، در طول یک نیمسال تحصیلی ( یا دوره تابستانی ) و طبق برنامه  مصوب شورای عالی برنامه ریزیز تدریس می شود . در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن ،توسط استاد مربوطه تعیین می شود .

سال تحصیلی

ماده6:

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 16هفته وهر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره:

مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزوه مدت آموزش محسوب نمی شود.

حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

ماده7:

تمام دانشگاه های موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.

تربیت دروس با رعایت پیشنیازها , روش تدریس , و جابه جا کردن ریز مواد و طرح مطلب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه ها است.

دروس انتخابی

ماده8:

دانشگاه ها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس انتخابی به دانشجویان ارایه دهند. مشروط بر آنکه تعداد واحد ها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نکند.

ساعات حل تمرین

ماده 9:

دانشگاه ها می توانند , در صورت لزوم , به تشخیص گروه آموزشی , در هر رشته از دوره های کارشناسی , تا 20 ساعت , در دوره های  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته , در طول دوره بیفزایند.

 

منوی سریع