امروز : جمعه چهارم مهر 1399
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


تقاضای حذف ترم

1-عنوان روش اجرایی:
 تقاضای حذف ترم
2-هدف از اجرای روش اجرایی:
3-خدمت گیرندگان:
دانشجو
4-خدمت دهندگان:
-کارشناس آموزش
-پزشک معتمد
-مدیر گروه
-معاون آموزشی دانشکده
-مدیر آمور آموزشی
-کارشناس آموزش کل
5-مدارک واطلاعات مورد نیاز:
مستندات ودلایل پزشکی وغیر پزشکی برای حذف ترم
6-فرم های مورد استفاده:
فرم حذف ترم
 
 
7-شرح مراحل انجام کار:
1
 
دریافت فرم وتکمیل توسط دانشجو وارائه دلایل مستنددانشجو
2تحویل فرم توسط کارشناس آموزش وبررسی ترمی وتحصیلی دانشجوکارشناس آموزش
3بررسی مدارک ارائه شدهپزشک معتمد
4بررسی توسط مدیر گروه برای هماهنگی برای ترم های آیندهمدیر گروه
5تشکیل شورای آموزشی ونامه به مدیرآمور آموزش درصورت موافقتمعاون آموزشی دانشکده
6موافقت مدیرآموزش-دستوربه کارشناس-مخالفت مدیر-دستوربه دانشکده برای بایگانیمدیر آموزش دانشکده
7حذف ترمکارشناس آموزش
 
 
تذکر:دلایل ذکر شده باید مستند به مدارک معتبری باشد که به پیوست این درخواست به آموزش دانشکده ارائه می شود
8-مسئولیت هاواختیارات هریک از عوامل اجرایی:
کارشناس دانشکده:بررسی تعدادواحدگذرانده،ترم تحصیلی،معدل،تعدادترم های مرخصی وحذف ترم وهماهنگی بادوره های دیگر
پزشک:تایید مدارک پزشکی ارائه شده توسط دانشجوپس از تایید کارشناس دانشکده
مدیرگروه:بررسی هماهنگی دانشجو درصورت حذف وانتخاب واحدهای ترم بعد
معاون آموزشی دانشکده:اعلام نتیجه شورا به مدیرامور آموزشی
مدیر امور آموزش:درصورت موافقت دستوربه کارشناس آموزش کل جهت حذف
کارشناس آموزش کل:حذف ترم دانشجو
9-قوانین ومقررات:
ماده19آیین نامه آموزشی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری
10-نوع فناوری مورد استفاده در اجرای روش:
نرم افزار آموزش
 
 
تقاضای دانشجوهمراه بادلایل
تقاضای حذف ترم
 

تذکر:دلایل ذکرشده بایدمستندبه مدارک معتبری باشدکه به پیوست این درخواست به آموزش دانشکده ارائه می شود
 
کارشناس آموزش
تایید پزشک معتمد
خیر
بلی
مدیرگروه
خیر
بررسی وضعیت
 ترمی تحصیلی

بایگانی
دستوراقدامات لازم به کارشناس محترم آموزش کل توسط مدیر امور آموزشی
 مخالفت
موافقت
معاون آموزشی دانشکده
نظرمصوبه
شورای آموزشی
ارقام کارشناس:حذف ترم دانشجو
 
 
دانشگاه صنعتی قم
 
 
«فرم درخواست حذف ترم»
تاریخ:......................
شماره:....................
پیوست:....................
اینجانب..........................................................................دانشجوی رشته........................................................................................................................
دوره روزانه              شبانه         نیمه حضوری            مقطع کارشناسی به شماره دانشجویی.............................................به دلایل زیرتقاضای حذف ترم در نیمسال ...........................سال تحصیلی.................................رادارم.
1-...............................................................................................................
2-...............................................................................................................
                                                                                                                                تاریخ وامضای دانشجو
تذکر:دلایل ذکر شده باید مستند به مدارک معتبری باشد که به پیوست این درخواست به آموزش دانشکده ارائه میشود
نظر کارشناس آموزش دانشکده
1-نامبرده در نیمسال مورد درخواست                          واحداخذ نموده است.
2-دانشجودرطول                          ترم تحصیلی                     واحد اخذ و              واحدرا با معدل               گذرانده است.
3-دانشجوتا کنون تعداد             ترم مرخصی تحصیلی و                                ترم حذف داشته است.
4-درصورت حذف ترم امکان ارائه واحد در نیمسال بعد و هماهنگی با دوره های تحصیلی دانشگاه موجود می باشد            نمی باشد
5-سایرموارد لازم:
                                                                                                                امضای کارشناس دانشکده
نظر پزشک معتمد
گواهی پزشکی مورد تایید نمی باشد            می باشد              
درترم مورد درخواست امکان حضور دانشجو در دانشگاه موجود است                 موجود نیست          
                                                                                                                 مهر وامضای پزشک معتمد 
نظرمدیر گروه:
حذف ترم دانشجو باعث ایجاد ناهماهنگی در انتخاب واحد ترمهای بعد خواهد شد             نخواهد شد            
گروه با حذف ترم دانشجو موافق می باشد               نمی باشد         
                                                                                                             امضای مدیر گروه
مدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
با سلام و احترام، طبق مصوبه شورای آموزشی دانشکده در جلسه مورخ ...............................................بادرخواست فوق موافقت شد       مخالفت شد               
                                                                                                            معاون آموزشی دانشکده
1-باتوجه به مخالفت دانشکده درخواست در پرونده دانشجو بایگانی شود                
2-کارشناس محترم آموزش کل:با توجه به موافقت دانشکده با درخواست فوق،در موارد لازم اقدام فرمایید        
                                                                                                      مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
اقدام کارشناس:
کلیه واحدهای انتخابی در نیمسال.................سال تحصیلی........................حذف گردید        وضعیت تحصیلی در ترم مذکور به «حذف ترم»تغییر یافت
                                                                                                      تاریخ وامضای کارشناس
رونوشت:   - آموزش دانشکده
منوی سریع