امروز : چهارشنبه سی ام مهر 1399
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


تقاضای تغییر رشته

1-عنوان روش اجرایی:
تقاضای تغییر رشته
2-هدف از اجرای روش اجرایی:
3-خدمت گیرندگان:
دانشجوی متقاضی تغییر رشته
4-خدمت دهندگان:
-کارشناس دانشکده
-پزشک معتمد دانشگاه
-مدیر گروه رشته فعلی
-مسئول آموزش دانشکده
-معاون آموزشی دانشکده
5-مدارک واطلاعات مورد نیاز:
-برگ تقاضا
-کارنامه محرمانه(تغییر رشته وانتقال)
-مدارک پزشکی
6-فرم های مورد استفاده:
فرم تقاضای تغییر رشته
7-شرح مراحل انجام کار:
شرح مرحله                                                                                  واحد سازمانی/شخصی زیربط
 
 
1
بررسی وضعیت ترمی تحصیلی،حداقل نمره عملی،گذراندن6/1تا3/2واحدها،
حق سنوات،امکان انتخاب واحد دررشته جدید
کارشناس دانشکده
2تایید مدارک پزشکی ارایه شده برای تغییر رشتهپزشک معتمد
3اعلام موافقت یا عدم موافقت باتغییر رشتهمدیر گروه رشته فعلی
4بررسی تعداد واحد قابل معادلسازی،بررسی امکان انتخاب واحددانشجو دررشته جدیدمدیر گروه رشته جدید
5بررسی وتایید وضعیت تحصیلی ومقررات آموزشی برای امکان تغییر رشتهمسئول آموزش
6اعلام نظرشورای آموزشی به مدیر امورآموزشیمعاون آموزشی دانشگاه
7درصورت موافقت نامه برای معادلسازی دروس وزدن حکم تغییر رشتهمدیر امور آموزشی
 
 
8-مسئولیت هاو اختیارات هر یک از عوامل اجرایی:
9-قوانین ومقررات:
10-نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای روش:
11-مدت زمان انجام کار:
 
                                                                                                                                                                                  تاریخ:..................
دانشگاه صنعتی قم        فرم تقاضای تغییررشته                                                                                                                     شماره:................        
اینجانب.............................دانشجوی رشته...........................به شماره دانشجویی............................
                                                                                                                
دوره روزانه             شبانه               نیمه حضوری            کارشناسی            براساس دلایل ذیل درخواست تغییر رشته از رشته.................به رشته................رااز نیم سال اول/دوم سال تحصیلی............دارم وهمچنین متعهد می شوم تمام عواقب تحصیلی وآموزشی که پس از تغییر رشته وجودخواهد داشت رابپذیرم ودانشگاه برای ارائه واحدهای درسی هیچ گونه تعهدی ندارد.
1-.....................................................................................................................................................................................
2-.....................................................................................................................................................................................                                                                                                                     
 
تذکر:مدارک مربوط به دلایل فوق باید ضمیمه درخواست باشد.
 
 
                                                                                                                           تاریخ وامضای دانشجو
نظر کارشناس آموزش دانشکده
1-دانشجودرطول                 ترم تحصیلی                  واحداخذ و               واحدرابا معدل                 گذرانده است.
2-ازنظر مقررات آموزشی ادامه تحصیل نامبرده دررشته فعلی بلامانع می باشد.
3-دانشجو حداقل6/1وحداکثر3/2واحدهای دوره خودرا گذرانده است        نگذرانده است 
4-دانشجونمره آزمون ورودی دررشته مورد تقاضا برای تغییر رشته رادارا می باشد    نمی باشد
5-باتوجه به حداکثرمدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز دررشته جدید وجود دارد      ندارد  
6-باتوجه به مقررات آموزشی امکان هماهنگی انتخاب واحد دانشجوبایکی از دوره های رشته جدید موجود است      نیست
7-شرح وضعیت تحصیلی وسایر موارد لازم........................................................................................................................................
وضعیت آموزشی دانشجوبه تفکیک هرنیمسال به ترتیب از بدو ورود به دانشگاه تا کنون
زمان نیمسال          
تعداد واحدانتخابی          
تعدادواحدگذرانده          
میانگین نیمسال          
 
                                                                                 تاریخ،نام وامضای کارشناس دانشکده
نظرپزشک محترم
مدارک پزشکی مورد تایید می باشد        نمیباشد
                                         مهروامضای پزشک معتمد
نظرگروه آموزشی
گروه باتغییر رشته دانشجوموافق میباشد      نمی باشد           
نام وامضای مدیرگروه       
نظرگروه آموزشی( رشته جدید):
1-باتوجه به بررسی به عمل آمده از کارنامه دانشجودرصورت گذراندن واحدهای نیمسال جاری،تعداد                   واحدقابل معادلسازی در رشته جدید می باشد.
2-امکان گذراندن واحدهای رشته جدید موجود می باشد      نمی باشد
3-امکان انتخاب واحد دانشجو دررشته جدید وهماهنگ بایکی از دمره های موجودتا پایان تحصیلات امکان پذیر می باشد     نمی باشد        
                                                                                                                                                    تاریخ و امضای دانشجو
نظرمسئول آموزش دانشکده         
ازلحاظ وضعیت تحصیلی ومقررات آموزشی،امکان تغییررشته موجود می باشد      نمی باشد
                                                                                                                تاریخ نام وامضای مسئول آموزش دانشکده
مدیر محترم مامورآموزشی وتحصیلات تکمیلی
باسلام واحترام،شورای آموزشی دانشکده درجلسه ی مورخ..............بادرخواست فوق موافقت نمود       مخالفت  نمود                  
 
                                                                                                                                  معاون آموزشی دانشکده
 

خیر
خیر
تغییر رشته

بلی
 
 
تقاضای دانشجو
 
کارشناس دانشکده
پزشک معتمد
مدیرگروه رشته فعلی

 

بررسی وضعیت تحصیلی ومقررات دانشکده
 
بررسی توسط معاون آموزشی دانشکده
 
نظر مدیر گروه رشته جدید
خیر
بلی
مسئول آموزش دانشکده
خیر
بلی
منوی سریع