امروز : یکشنبه سی ام شهریور 1399

تغییر رشته

ماده55 :

دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذی ربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی  وهمان دانشگاه تغییر رشته دهد :

  1. ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلا مانع باشد .
  2. حداقل 6/1 و حداکثر 3/2 واحد های دوره را گذرانیده باشد .
  3. نمره آزمون ورودی  متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه ورشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد .
  4. با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ،امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد .

تبصره 1 :

تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاه های اجرایی خاص تعهد دارند ، با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط امکان پذیر است .

تبصره 2 :

 تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است ، موکول به احراز شرایط مربوط است .

 تبصره 3 :

دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی ، تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد .

ماده 56 :

تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح ، صورت می گیرد . در غیر این صورت ، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر امکان پذیر است .

ماده 57 :

در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ،دانشجو موظف است در اولین فرصت  در رشته جدید نام نویسی کند وپس از نام نویسی ، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد .

 تبصره :

اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود .

ماده 58 : 

دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود . و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی ، با دروس رشته جدید ، اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز از 12 کمتر نباشد .

 تبصره 1 :

دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات انها در محاسبه میانگین کل منظور می شود , ولی نمرات دروس پذیرفته نشده , بدون احتساب در میانگین , در کارنامه دانشجو باقی می ماند . در این حال , چنانچه کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از 12 باشد , جمعا به عنوان یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود .

تبصره 2 :

در صورتی که تعداد تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو , در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل , از وی سلب کند , با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود .

تغییر رشته اضطراری

ماده 59 :

چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشکده ، در دوران تحصیل ، دچار بیماری یا سانحه ای گردد . که تونایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارآیی حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد ، می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری متناسب با رشته خود در همان گروه آزمایشی که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد ، تغییر رشته دهد . در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 55 ( با استثنای بند 1 ) و ماده 57 معاف خواهد بود .

در مواردی که دانشجو به دلایل نقص عضو وبیماری ، توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد ، کمیسیون آموزشی دانشگاه پس از بررسی کامل مساله ، نسبت به تغییر رشته دانشجو به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر تصمیم می گیرد .

ماده 61 :

متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارک لازم ، حداقل شش هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصیل خود تسلیم نماید .

ماده 62 :

تغییر رشته از مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی بلامانع است . در این حال برای اینگونه دانشجویان ، حداکثر مدت مجاز تحصیل بر اساس دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده از دانشجو ، یک نیمسال از مدت تحصیل وی کاسته می شود .

 

منوی سریع