امروز : سه شنبه یازدهم مهر 1402

معرفی دفتر استعدادهای درخشان

به منظور شناسایی، هدایت و پرورش دانشجویان استعدادهای درخشان که از اهداف راهبردی جمهوری اسلامی است، شورای عالی انقلاب فرهنگی درسال 1375 كلیات طرح شكوفاسازی و جذب استعدادهای درخشان را تصویب کرد. بدین منظور برای نیل به هدف شکوفاسازی استعدادهای درخشان، شورایی به نام "شورای هدایت استعدادهای درخشان" در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل گردید. در راستای اجرای اهداف شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای درخشان، این دفتر در دانشگاه صنعتی قم در سال 1392 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.

 

منوی سریع