امروز : سه شنبه هفتم بهمن 1399


در حال حاضردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با چهارده عضو هیئت علمی، دارای بیش از 900 دانشجو می باشد.