امروز : سه شنبه ششم مهر 1400
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


کارگاه مرکزی کامپیوتر 2

                                                              کارگاه مرکزی کامپیوتر2


تصویر کلی از سایت